Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Инвестиционна програма на Община Силистра
за периода 2014 - 2020 г.

във връзка с реализация на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
Покана - Община Силистра кани всички граждани, представители на НПО, представители на институции и администрации и всички заинтересовани страни да присъстват на заседанието на работната група за приоритизиране на обекти, които да бъдат финансирани с безвъзмездната финансова помощ по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. заседанието ще се състои на 31.07.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Силистра, на ул. "Симеон Велики" №16


Доклад от проведено заседание на Работна група за изменение на Интегрирания плас за градско възстановяване и развитие на град Силистра и избор на обекти на интервенция, които да бъдат включени в Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР


На 19 март 2016 г. е одобрена Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16PFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие“ по Оперативна програма "Региони в растеж“ 2014-2020 г. на обща стойност 19 877 790,14 лева, като  17 900 372,25 лева са безвъзмездна финансова помощ и 1 977 417,89 лева са собствен принос и финансов инструмент.  Програмата включва реализация основни проекти в следните инвестиционни приоритети:

1. Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради:

2. Инвестиционен приоритет „Градска среда”:

3. Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“:

4. Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“:

Към Инвестиционната програма е изготвен и списък с резервни проекти с индикативна стойност 8 876 000 лв.(възлизаща на 50 % от определения общ ресурс на безвъзмездна финансова помощ), включващ Младежки дом и Общежитие за средношколци „Младост”.

Обхватът на Инвестиционната програма  допринася за осъществяване на дългосрочната визия за развитието на града. Проектите, включени в програмата въздействат интегрирано за обновяване на инфраструктура, осигуряване на достъпност, привлекателност, подпомагане на устойчивия растеж, социално приобщаване, по-високо качество на живот.