Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Отчитане на Инвестиционна програма на Община Силистра
за периода 2014 - 2020 г.

във връзка с реализация на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.