Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра за периода 2014 - 2020 година"


ипгвр силистра

Изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на (ИПГВР)