Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.

Проект "Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра" №BG14MFOP001-4.001-0008, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарствоУЧРЕДЕНА Е "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СИЛИСТРА"

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) ПО ПРОЕКТ 4.1 "ПОМОЩ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МИРГ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА" ПО ПРИОРИТЕТ НА СЪЮЗА 4 "ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ТЕРИТОРИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ", ФИНАНСИРАН ОТПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО /ПМДР/ 2014 - 2020 Г, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКИ ДЕЛО И РИБАРСТВО

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПОМОЩ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МИРГ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА"