Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД

№ ЗК-211

гр.Силистра 08.02.2023г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, предвид произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023 г., образувам 92 /деветдесет и два/ броя избирателни секции на територията на Община Силистра и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес.

Списък на избирателните секции на територията на община Силистра

На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс, настоящата Заповед да се обяви публично чрез поставянето на таблото за обявления и чрез публикация на интернет страницата на Община Силистра. Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Секретаря на Община Силистра. Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в три дневен срок от обявяването и пред областния управител.


Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистраа

Съгласувал:
Ростислав Павлов
Секретар на Община Силистра

Николай Николов
Директор дирекция „Правна“


Изготвил:
Нина Радева
Началник-отдел ГРАО


Заповед № ЗК-280/17.02.2023 г., относно места за обявяване на избирателни списъци на територията на община Силистра

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023 г., Община Силистра уведомява избирателите, че местата за гласуване на СИК № 160 и СИК № 165 са променени както следва:

1. Мястото за гласуване на СИК № 160 е преместено от адрес: ул. „Сокол“ № 8 /ОДЗ „МИР“ – Деленки /фитнес/, на адрес: ул. „Сокол“ № 6 /ОДЗ „МИР“ /СТАЯ ЗА ОТДИХ/;

2. Мястото за гласуване на СИК №165 е преместено от ОДЗ „МИР“ вх. ЮГ /центъра/ с адрес: ул. „Преслав“ № 16, в ОДЗ „МИР“ /ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН/.

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон вече е активна:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Също така, гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Заповед № ЗК-328/ 24.02.2023 г., относно разполагане на рекламни табла и на агитационни материали

Приложение № 1 към Заповед № ЗК-328/ 24.02.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Силистра, уведомява гражданите, че със Заповед № ЗК-338 от 24.02.2023 г. на кмета на Община Силистра, са определени СИК, които ще се ползват от избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждания на зрението, както следва:

1. Гр. Силистра

1.1. СИК №103 – БИВШ ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ – ул. „Христо Смирненски“ №2

1.2. СИК №116 – ЧИТАЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ул. „Бесарабия“ № 26

1.3. СИК №155 – КЛУБ НА ИНВАЛИДА – ул. „Симеон Велики“ № 10

2. Кметство село Айдемир

2.1. СИК №162 - ОДЗ „МИР“ –Деленки, /вх. ЮГ/СТАРА/ - ул. „Сокол“ № 6

3. Кметство с. Калипетрово

3.1. СИК №182 - СТАДИОН „РАКОВСКИ” - ул. „Нов живот“ №46

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Гласуване с подвижна избирателна кутия

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 18.03.2023 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия – 27.03.2023г.

Заявление (Приложение № 67-НС) за гласуване с подвижна избирателна кутия

Заявленията могат да бъдат изпратени на grao@silistra.bg

Покана за консултации ПСИК

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Заповед № ЗК-440/ 14.03.2023 г., относно подвижни избирателни секции на територията на община Силистра

Заповед № ЗК-468/ 20.03.2023 г., относно транспиртния график за 01.04.2023 г. и 02.04.2023 г.

Съобщение от Сектор „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР – Силистра в гр. Силистра, гр. Дулово и гр. Тутракан ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, ОТНОСНО ПРЕДАВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ