Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД

№ ЗК-1282

гр.Силистра 10.08.2022г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, предвид произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022г., образувам 92 /деветдесет и два/ броя избирателни секции на територията на Община Силистра и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес.

Списък на избирателните секции на територията на община Силистра

На основание чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс, настоящата Заповед да се обяви публично чрез поставянето на таблото за обявления и чрез публикация на интернет страницата на Община Силистра. Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Секретаря на Община Силистра. Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в три дневен срок от обявяването и пред областния управител.


Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
За Кмет на Община Силистра
/съгл.Заповед №1200/28.07.2022г/

Съгласувал:
Нина Нарлева
За Секретар на Община Силистра
/съгл. Заповед №1185/26.07.2022г./

Валерий Недев
Старши юрисконсулт


Изготвил:
Енчо Христов
Началник отдел „АИО
и управление на собствеността“


Заповед № ЗК-1285/11.08.2022 г. относно места за обявяване на избирателни списъци на територията на община Силистра

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

Заповед № ЗК-1391/ 05.09.2022 г., относно реда и местата за поставяне на агитационни материали

Приложение № 1 към Заповед № ЗК-1391/ 05.09.2022 г., относно Местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Силистра

Разснителна кампания - Видео клипове

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, което може да бъде изпратено на имейл: grao@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ

Община Силистра, уведомява гражданите, че със Заповед № ЗК-1397 от 05.09.2022г. на кмета на Община Силистра, са определени СИК, които ще се ползват от избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждания на зрението, както следва:

1. Гр. Силистра

1.1. СИК №103 – БИВШ ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ – ул. „Христо Смирненски“ №2

1.2. СИК №116 – ЧИТАЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ул. „Бесарабия“ № 26

1.3. СИК №155 – КЛУБ НА ИНВАЛИДА – ул. „Симеон Велики“ № 10


2. Кметство село Айдемир

2.1. СИК №162 - ОДЗ „МИР“ –Деленки, /вх. ЮГ/СТАРА/ - ул. „Сокол“ № 6


3. Кметство с. Калипетрово

3.1. СИК №182 - СТАДИОН „РАКОВСКИ” - ул. „Нов живот“ №46

График за поставяне на Специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) за община Силистра, във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 02.10.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 02.10.2022г., напомняме,че на 17.09.2022г. включително, изтича срокът за:

- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

- подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.

Сектор „Български документи за самоличност“ ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Заповед № ЗК-1464/ 20.09.2022 г., касаеща транспортният график по време на предстоящите избори

СЪОБЩЕНИЕ

Избиратели, болни от COVID-19 или контактни,  поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето към датата на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, в населеното място, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, ако в това населено място има образувана подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК), в която ще гласуват избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Заявленията (Приложение № 67-НС от изборните книжа) се подават от 26.09.2022 г. до изборния ден включително, по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Заповед № ЗК-1471/26.09.2022 г. относно Гласуване с ПСИК за избирателите болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина