Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД

№ ЗК-1428

гр.Силистра 23.09.2021


На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, от Изборния кодекс, Решение на народното събрание от 02.09.2021 г../обн.ДВ, бр.73 от 03.09.2021г./ Хронограма приета с Решение № 530-ПВР от 10.09.2021 г. на ЦИК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката насрочени на 14.11.2021 г.

ОБРАЗУВАМ:

1. 92 /деветдесет и два/ броя избирателни секции на територията на община Силистра за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 14.11.2021 г., съгласно приложение № 1 и приложение 2, които са неразделна част от настоящата заповед и описание на административните адреси по секции в Община Силистра.

2. Утвърждавам номерацията на 92/деветдесет и два/ броя избирателни секции от № 001 до 092, като в Заповедта са включени и секциите в Дом за стари хора гр. Силистра, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Айдемир и Многопрофилна болница Силистра.

3. В срок не по-късно от 24.09.2021 г./не по късно от 50 дни преди изборния ден/ копие от Заповедта със списък с описание на адресите на секциите да се изпрати на Териториалното звено /ТЗ/ при Главна Дирекция ”ГРАО” към Министерство на регионалното развитие и благоустройство София.

4. В срок не по-късно от 29.09.2021 г./не по късно от 45 дни преди изборния ден/ да се уведоми РИК Силистра за местата за обявяване на избирателните списъци.

Настоящата Заповед да се обяви на населението на Община Силистра чрез средствата за масово осведомяване, да се постави на информационното табло на общинската администрация, на официалният сайт на община Силистра.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Ростислав Павлов Секретар на Община Силистра.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител.Д-р Юлиян Найденов /п/
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Ростислав Павлов /п/
Секретар на община Силистра

Изготвил:
Димитричка Господинова /п/
Началник отдел ГРАО

СПИСЪК НА ОБЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ,ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ,МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ,МЕСТАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Промени в списъка на местата за гласуванеСИК №115 - СОУ "Н. Й. Вапцаров" намираща се на ул. "Дръстър" № 38, същата е преместена в „Дневен център за деца с тежки и множествени увреждания и техните семейства“ намираща се на ул.”Пирин” № 11

СИК №121 – БИСТРО „КАРИБИ“ намираща се на ул.”Иван Василев” №50, същата е преместена в „Дневен център за деца с тежки и множествени увреждания и техните семейства“ намираща се на ул.”Пирин” № 11


Заповед за предизборна агитация
Съобщение за гласуване

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 ПРВ-НС ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Гласуване с подвижна избирателна кутияОБЩИНА СИЛИСТРА, уведомява избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 30.10.2021 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия – 08.11.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 39 ПРВ-НС ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА УРНА


Гласуване с МАШИНА


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Гласуване на гражданите поставени под каратина

Условия и ред за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Секциите за гласуване на избиратели по т. 3 с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място/район, ако до 3 дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 7 (седем) заявления (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г.) от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация..

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 1 ноември до изборния ден включително.

Заявлението (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г.) се подава по един от следните начини:

Саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

Заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

Когато заявлението е подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК, комисията изпраща обобщена информация за подадените заявления до съответните органи по чл. 23, ал. 1 ИК за извършване на проверка в регионалната здравна инспекция.


Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г.Ел.поща: grao@silistra.bg за подаване на заявления.Община Силистра уведомява членовете на Секционните избирателни комисии, че обучението ще се проведе онлайн през сайта на РИК Силистра. Обучителният материал ще се излъчва от 10.00 ч. до 11.00 ч. на 07.11.2021 г./ неделя/. Членовете на СИК могат да проследят материала от домовете си през компютър. От 11.00 ч. до 12.00 ч. ще се проведе онлайн обучение от СИЕЛА НОРМА. Информация има поместена на сайта на РИК.

ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЩЕ СЕ ПРЕДАВАТ НА СИК ОТ ОБЩИНАТА /В СТОЛА НА ОБЩИНАТА/ НА 13.11.2021 Г. ОТ 09.00 ЧАСА ЗА КОМИСИИТЕ ОТ ГРАД СИЛИСТРА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЗА КОМИСИИТЕ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА СИЛИСТРА


Заповед за транспортен график


Заповед за образуване на подвижни секции за поставени под карантина