Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД

№ ЗК-746

гр.Силистра 18.05.2021


На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, от Изборния кодекс, Указ № 130 от 10.05.2021 г../обн.ДВ, бр.39 от 12.05.2021г./ Хронограма приета с Решение № 8-НС от 13.05.2021 г. на ЦИК за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г.

ОБРАЗУВАМ:

1. 92 /деветдесет и два/ броя избирателни секции на територията на община Силистра за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г., съгласно приложение № 1 и приложение 2, които са неразделна част от настоящата заповед и описание на административните адреси по секции в Община Силистра.

2. Утвърждавам номерацията на 92/деветдесет и два/ броя избирателни секции от № 001 до 092, като в Заповедта са включени и секциите в Дом за стари хора гр. Силистра, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Айдемир и Многопрофилна болница Силистра.

3. В срок не по-късно от 21.05.2021 г./не по късно от 50 дни преди изборния ден/ копие от Заповедта със списък с описание на адресите на секциите да се изпрати на Териториалното звено /ТЗ/ при Главна Дирекция ”ГРАО” към Министерство на регионалното развитие и благоустройство София.

4. В срок не по-късно от 26.05.2021 г./не по късно от 45 дни преди изборния ден/ да се уведоми РИК Силистра за местата за обявяване на избирателните списъци.

Настоящата Заповед да се обяви на населението на Община Силистра чрез средствата за масово осведомяване, да се постави на информационното табло на общинската администрация, на официалният сайт на община Силистра.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Ростислав Павлов Секретар на Община Силистра.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител..Д-р Юлиян Найденов /п/
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Ростислав Павлов /п/
Секретар на община Силистра

Изготвил:
Димитричка Господинова /п/
Началник отдел ГРАО

СПИСЪК НА ОБЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ,ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ,МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ,МЕСТАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Съобщение промяна в СИК

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК И ПСИК

Заповед за предизборна агитация

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ подвижна кутия

СЪОБЩЕНИЕГласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК лично, от пълномощник с пълномощно в свободен текст, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис или на безплатен телефонен номер.

Подава се до 3 дни преди изборния ден.


ЗАПОВЕД:

№ ЗК-994:

гр.Силистра 25.06.2021г.:На основание чл. 10, ал.1, чл.234 чл.235 от ИК, Решение № 124-НС от 26.05.2021 г., Решение № 2237-НС от 16.06.2021г., във връзка с чл.10 чл.234, чл.235 и чл.236 от Изборния кодекс, относно произвеждане на избори за народни представители на 11.07.2021 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:1.За община Силистра следните секции, които ще се ползват от избиратели с увреждане на опорно – двигателния апарат или с увреждане на зрението, както следва:


СИЛИСТРА
СЕКЦИЯ 103 – ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ ул.”Хр.Смирненски” №2
СЕКЦИЯ 116 – ЧИТАЛИЩЕ”КИРИЛ И МЕТОДИЙ” етаж І ул. „Бесарабия” № 26
СЕКЦИЯ 155 – КЛУБ НА ИНВАЛИДА ул.”Симеон Велики” № 10
АЙДЕМИР
СЕКЦИЯ 162 – ОДЗ „МИР”– ДЕЛЕНКИ вход ЮЖЕН 2/стара/ул.”Сокол” № 6
КАЛИПЕТРОВО
СЕКЦИЯ 182 – СТАДИОН “РАКОВСКИ” ул.”Нов живот” № 46

2. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Районна избирателна комисия Силистра. Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Секретаря на Община Силистра.Д-р Юлиян Найденов /п/
Кмет на община Силистра

Съгласувал:
Ростислав Павлов /п/
Секретар на община Силистра

Изготвил:
Димитричка Господинова /п/
Началник отдел ГРАО

Телефон в общината на които ще се подава заявка за транспортно средство са:
086/816-225 – Началник отдел ГРАО Димитричка Господинова


СЪОБЩЕНИЕОбщинска администрация град Силистра, уведомява избирателите, че на 06,07,08, юли 2021 година, във фоаето пред салона на общинската администрация, входа намиращ се от страната на Дунавския парк ще бъдат поставени 2 броя машини за гласуване, на които ще се извършат демонстрационни пробни гласувания на избирателите.
Машините ще бъдат доставени за времето от 10.00 часа до 16.30 часа.


Разяснителна кампания

Машинно гласуване - избори 2021 г

Транспортен график


Община Силистра уведомява Секционните избирателни комисии, относно предаване на изборните книжа и материали, както следва:
На 10.07.2021 г. от 10.00 часа в стола на общината, входа от към Дунавския парк.
Предаването ще започне със СИК – Силистра, след това със СИК населени места от общината