Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
Длъжност Телефон
Кмет 086/ 816 302
Главен архитект 086/ 816 296
Инспекторат 086/ 816 229
086/ 816 277
Вътрешен одит 086/ 816 201
Секретар 086/ 816 241
Дирекция "Правна" 086/ 816 264
086/ 816 253
Дирекция "Обща администрация" 086/ 816 241
Отдел "ГРАО" 086/ 816 225
Отдел "АИО и управление на собствеността" 086/ 816 218
Връзки с обществеността 086/ 816 250
Зам.-кмет "Устройство на територията" 086/ 816 244
Дирекция "Устройство на територията" 086/ 816 265
Отдел "Инфраструктура и опазване на околната среда" 086/ 816 252
Отдел "ТСУ и контрол на строителството" 086/ 816 252
Зам.-кмет "Хуманитарни дейности" 086/ 816 216
Отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт" 086/ 816 300
Отдел "Образование и младежки дейности" 086/ 821 769
Отдел "Култура" 086/ 816 313
Зам.-кмет "Финанси и икономика" 086/ 816 289
Дирекция "Финанси" 086/ 816 230
Отдел "Финанси и бюджет" 086/ 816 324
Отдел "Счетоводство и контрол" 086/ 816 270
Отдел "Местни данъци и такси" 086/ 816 256
Отдел "Разпореждане с общинската собственост" 086/ 816 235
Дирекция "Икономика" 086/ 816 261
Отдел "Стопански дейности" 086/ 816 294
Отдел "Европейски проекти и програми" 086/ 816 294
Телефонна централа 086/ 816 333
Факс 086/ 823 343