Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Проект "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и площад "Албена" – град Силистра"


Хронология на събитията довели за реализация на проект за обновяване на градска среда по ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“

Проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – гр. Силистра“

Очаквани резултати и ползи от реализацията на проекта

Работен проект - преди преработки

Преработен проект

Проект "Симеон Велики" - преработка 2017 г.

Работен проект "Симеон Велики" - окончателен

Информация за проекта


Писмо от МРРБ
Отговор
Въпроси, мнения, предложения
Становища


Хронология на събитията довели за реализация на проект за обновяване на градска среда по ул. "Симеон Велики" и площад "Албена"


През юни 2013 г. в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Община Силистра получи финансиране за изготвяне на инвестиционни проекти за шест обекта. Целта беше да се осигури проектна готовност и през програмен период 2014-2020 г. проектите да бъдат реализирани. След продължителни разговори и дискусии, ръководството на общината взема решение да бъдат разработени пет проекта за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради общинска собственост, и един проект за обновяване на градската среда. По тази схема, BG161PO001-5/02/2012/004 „В подкрепа за следващия програмен период 2014-2020 г.“, са разработени работни проекти за Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Детска ясла „Здравец”, общежитие „Младост“, Драматичен театър „Сава Доброплодни” и Младежки дом. Всички обекти са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Силистра за периода 2014-2020 г., приет с Решение на Общински съвет №827 от 31.10.2013 г.

По време на дискусиите е решено проекта за обновяване на градската среда да обхваща рехабилитация и реконструкция на ул. „Симеон Велики“, площад „Албена“, ул. „Добруджа“, ул. „Славянска“ както и ремонт на междублокови пространства по ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Ал. Стамболийски“. Основният мотив за това решение е, че реализацията на проекта ще се яви естествено продължение на проект „Зелена и достъпна градска среда – град Силистра” обхващащ ремонта на площад „Свобода“ и Дунавски парк и финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Освен това се прецени, че с реализацията на проекта ще се отговори на многобройните жалби на граждани от трудно проходимите тротоари, неработещото улично осветление, повредите по фасади, мази и покриви на жилищните сгради от клоните и кореновата система на дърветата по улицата.

В началото на реализацията на проекта през ноември 2013 г., Община Силистра проведе открит конкурс за избор на идея за най-добро обемно пространствено решение. За целта бе сформирано независимо жури от външни експерти, имащи за цел да класират подадените три проектни идеи. Паралелно с оценката на журито, проектните идеи бяха публикувани в сайта на Община Силистра, страницата на Областен информационен център във Facebook и всеки заинтересован гражданин имаше възможност да гласува за предпочитаната от него идея. Журито излезе с Решение за класиране и първото място бе отсъдено на фирма „Циклоп 21 Р“ ООД, гр. София. Мнението на журито съвпадна с проведеното гласуване в интернет.

На 27 декември 2013 г. беше проведено първото публично обсъждане за представяне на спечелилата идея пред широката общественост. На събитието бяха поканени граждани, общински съветници, медии, представители на Камарата на архитектите в България, Съюз на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

През м. септември 2014 г. работният проект за градска среда беше предаден на общината и започнаха съгласувателни процедури с експлоатационни дружества и компетентни институции. В законоустановените срокове, Община Силистра получи положителни становища за изготвената техническа документация от „Енерго Про Мрежи“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, „КТВ – Истър“ ООД, гр. Силистра, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, КАТ - гр. Силистра, „Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите“ - гр. Русе и „Национален институт за недвижимо културно наследство“.

На основание на тези становища и изготвения комплексен доклад за оценка на съответствието е издадено строително разрешение, което влиза в сила в началото на м. май 2015 г.

В процеса на реализация на проект „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.“, във вестник „Силистренски бряг“, година XI, бр. 37 от 15-17 май 2015 г. е публикувана информация относно изготвения работен проект и подмяната на дървесната растителност с нова.

На 29 май 2015 г. е проведена заключителна пресконференция по проекта. На събитието бяха поканени граждани, медии, Областен информационен център (ОИЦ) и общински съветници. Поканата към широката общественост е публикувана на сайта на Община Силистра на 26 май 2015 г. Изпратени са покани до представители на обектите, на които бяха изготвени работни проекти, Общински съвет Силистра, ОИЦ и медии. На пресконференцията, чрез презентация са представени изготвените работни проекти за всички обекти, в която са обсъдени дейностите по проектите включително и подмяната на растителността.

Във връзка с изпълнение на дейност „Публичност и информация“ са отпечатани и раздадени дипляни с информация за изготвените работни проекти, в които изрично е спомената предвидената подмяна на дървесната растителност в работния проект за градска среда.

Община Силистра е една 39-те общини конкретни бенефициента по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Определеният финансов ресурс е за реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Предвид указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (УО на ОПРР), общините трябва да изготвят Инвестиционна програма с приоритизирани обекти от ИПГВР. За осъществяване на избора на обекти на интервенция, Община Силистра сформира работна група в края на юли 2015 г. В резултат от работата на работна група в Инвестиционната програма бе включен проекта за развитие на градската среда с обхват „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа по ул. "Симеон Велики" и прилежащите тротоари и зелени площи” и „Ремонт на площад "Албена“.

Предвид големия обществен интерес, относно реализацията на проекта, със Заповед на кмета на Община Силистра, през м. май 2016 г. е сформирана Комисия от независими експерти. Целта бе да се извърши оглед и да се представи Становище за необходимостта от подмяната на дървесните видове по ул. „Симеон Велики“ и ул. „Добруджа“.