Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Проект "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и площад "Албена" – град Силистра"


Хронология на събитията довели за реализация на проект за обновяване на градска среда по ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“

Проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ и площад „Албена“ – гр. Силистра“

Очаквани резултати и ползи от реализацията на проекта

Работен проект - преди преработки

Преработен проект

Проект "Симеон Велики" - преработка 2017 г.

Работен проект "Симеон Велики" - окончателен

Информация за проекта

Снимки преди изпълнение на проекта

Снимки след изпълнение на проекта


Хронология на събитията довели за реализация на проект за обновяване на градска среда по ул. "Симеон Велики" и площад "Албена"


През юни 2013 г. в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Община Силистра получи финансиране за изготвяне на инвестиционни проекти за шест обекта. Целта беше да се осигури проектна готовност и през програмен период 2014-2020 г. проектите да бъдат реализирани. След продължителни разговори и дискусии, ръководството на общината взема решение да бъдат разработени пет проекта за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради общинска собственост, и един проект за обновяване на градската среда. По тази схема, BG161PO001-5/02/2012/004 „В подкрепа за следващия програмен период 2014-2020 г.“, са разработени работни проекти за Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Детска ясла „Здравец”, общежитие „Младост“, Драматичен театър „Сава Доброплодни” и Младежки дом. Всички обекти са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Силистра за периода 2014-2020 г., приет с Решение на Общински съвет №827 от 31.10.2013 г.

По време на дискусиите е решено проекта за обновяване на градската среда да обхваща рехабилитация и реконструкция на ул. „Симеон Велики“, площад „Албена“, ул. „Добруджа“, ул. „Славянска“ както и ремонт на междублокови пространства по ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Ал. Стамболийски“. Основният мотив за това решение е, че реализацията на проекта ще се яви естествено продължение на проект „Зелена и достъпна градска среда – град Силистра” обхващащ ремонта на площад „Свобода“ и Дунавски парк и финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Освен това се прецени, че с реализацията на проекта ще се отговори на многобройните жалби на граждани от трудно проходимите тротоари, неработещото улично осветление, повредите по фасади, мази и покриви на жилищните сгради от клоните и кореновата система на дърветата по улицата.

В началото на реализацията на проекта през ноември 2013 г., Община Силистра проведе открит конкурс за избор на идея за най-добро обемно пространствено решение. За целта бе сформирано независимо жури от външни експерти, имащи за цел да класират подадените три проектни идеи. Паралелно с оценката на журито, проектните идеи бяха публикувани в сайта на Община Силистра, страницата на Областен информационен център във Facebook и всеки заинтересован гражданин имаше възможност да гласува за предпочитаната от него идея. Журито излезе с Решение за класиране и първото място бе отсъдено на фирма „Циклоп 21 Р“ ООД, гр. София. Мнението на журито съвпадна с проведеното гласуване в интернет.

На 27 декември 2013 г. беше проведено първото публично обсъждане за представяне на спечелилата идея пред широката общественост. На събитието бяха поканени граждани, общински съветници, медии, представители на Камарата на архитектите в България, Съюз на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

През м. септември 2014 г. работният проект за градска среда беше предаден на общината и започнаха съгласувателни процедури с експлоатационни дружества и компетентни институции. В законоустановените срокове, Община Силистра получи положителни становища за изготвената техническа документация от „Енерго Про Мрежи“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, „КТВ – Истър“ ООД, гр. Силистра, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, КАТ - гр. Силистра, „Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите“ - гр. Русе и „Национален институт за недвижимо културно наследство“.

На основание на тези становища и изготвения комплексен доклад за оценка на съответствието е издадено строително разрешение, което влиза в сила в началото на м. май 2015 г.

В процеса на реализация на проект „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.“, във вестник „Силистренски бряг“, година XI, бр. 37 от 15-17 май 2015 г. е публикувана информация относно изготвения работен проект и подмяната на дървесната растителност с нова.

На 29 май 2015 г. е проведена заключителна пресконференция по проекта. На събитието бяха поканени граждани, медии, Областен информационен център (ОИЦ) и общински съветници. Поканата към широката общественост е публикувана на сайта на Община Силистра на 26 май 2015 г. Изпратени са покани до представители на обектите, на които бяха изготвени работни проекти, Общински съвет Силистра, ОИЦ и медии. На пресконференцията, чрез презентация са представени изготвените работни проекти за всички обекти, в която са обсъдени дейностите по проектите включително и подмяната на растителността.

Във връзка с изпълнение на дейност „Публичност и информация“ са отпечатани и раздадени дипляни с информация за изготвените работни проекти, в които изрично е спомената предвидената подмяна на дървесната растителност в работния проект за градска среда.

Община Силистра е една 39-те общини конкретни бенефициента по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Определеният финансов ресурс е за реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Предвид указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (УО на ОПРР), общините трябва да изготвят Инвестиционна програма с приоритизирани обекти от ИПГВР. За осъществяване на избора на обекти на интервенция, Община Силистра сформира работна група в края на юли 2015 г. В резултат от работата на работна група в Инвестиционната програма бе включен проекта за развитие на градската среда с обхват „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа по ул. "Симеон Велики" и прилежащите тротоари и зелени площи” и „Ремонт на площад "Албена“.

Предвид големия обществен интерес, относно реализацията на проекта, със Заповед на кмета на Община Силистра, през м. май 2016 г. е сформирана Комисия от независими експерти. Целта бе да се извърши оглед и да се представи Становище за необходимостта от подмяната на дървесните видове по ул. „Симеон Велики“ и ул. „Добруджа“.