Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Асистентска подкрепа


Адрес: град Силистра, улица " Добрич " № 23, ет. 2, офис 7
Ръководител: Мирослав Иванов
Телефон: 0878807052
E-mail: град Силистра, улица " Добрич " № 23, ет. 2, офис 7

Съгласно чл. 93, ал. 2 от ЗСУ „Асистентската подкрепа“ /АП/ е специализирана социална услуга за осигуряване на дейности за предоставяне на персонална грижа в дома на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности за самообслужване, придвижване, преместване, комуникация, домакински дейности, организация на ежедневието и участие в обществения живот.

Капацитет на услугата: 200 потребители.

Целеви групи:
• Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
• Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Основната цел на услугата е оказване на подкрепа на потребителите в справянето с ежедневни дейности, съобразени с личните интереси и възможности. Услугата подпомага поддържането и развиването на силните страни на всеки потребител. Подкрепата се предоставя съобразно потребностите и предпочитанията на потребителя, които се уточняват предварително.Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:
• Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;
• Информираност и право на избор при определяне на подкрепата; • Гарантиране правата на лицата за живот в семейна среда;
• Зачитане на личното пространство и човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;
• Доброволност при ползване на услугите в АП;
• Прилагане на индивидуален подход при предоставяне на дейностите за подкрепа;
• Уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото разнообразие;
• Самостоятелност и независимост на потребителя;
• Поверителност на личните данни и информация.

Дейности
Предоставяне на ежедневна почасова подкрепа в домашна среда за:
• Самообслужване;
• Движение и придвижване;
• изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
• Комуникация.

Насочването за ползване на асистентска подкрепа се извършва от определени със заповед на Кмета на общината служители на Общинска администрация - Силистра. Насочването се извършва по желание на лицето, което то може да заяви устно - на място или по телефон, или писмено, включително по електронен път. Лицата, които желаят да ползват социалната услуга, подават писмено заявление по настоящия си адрес до Кмета на община Силистра. Заявлението /по образец/ може да бъде получено в Информационния център на община Силистра.
Към заявлението се прилагат:
• Документ за самоличност /за възрастни/ - за справка;
• Акт за раждане /за дете/ - за справка;
• Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие);
• Медицински протокол на ЛКК (копие);
• Други медицински документи - актуална епикризи и др. (копие);

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:
• Копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;
• Копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
• Становище на попечителя/настойника на лицето.