Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за обществена подкрепа - НОВ


Адрес: гр. Силистра, ул."Албена" № 4, ет.2
Ръководител: Николай Йоргов
Телефон: 0894 412 913
E-mail: cop-silistra@abv.bg

Център за обществена подкрепа е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца в резидентна грижа. Социалната услуга е разкрита по Проект на Община Силистра BG05M9OP001-2.019-0022 „Предоставяне на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“, Процедура № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1.

Период за предоставяне: 34 месеца

Капацитет на услугата: 100 места, в т.ч. 4 за спешен прием

Целеви групи:
• Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;
• Деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството им;
• Деца, за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие.;
• Деца с увреждания;
• Деца в риск от изоставяне и неглижиране и техните родители, с особено внимание към семействата със затруднения в осигуряване на добра грижа, при наличие на здравни проблеми, социални и други рискове;
• Деца, необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище, чрез насочване към образователни услуги, свързани с осигуряване на предучилищна подготовка и училищна готовност;
• Деца с родители в чужбина и близките роднини, които са поели грижа за тях;
• Деца с рисково или отклоняващо се поведение и в конфликт със закона, извършили противоправна проява, включително от сегрегирани общности;
• Непридружени деца бежанци;
• Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании;
• Деца и младежи в или напускащи услуги от резидентен тип или приемни семейства;
• Бременни жени, родители или законни представители на деца в риск, за които ОЗД/Д»СП» е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;
• Кандидати или вече одобрени приемни семейства;
• Лица – бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва услугата ЦОП, лица, чиито потребности попадат в обхвата на подкрепата, предоставяна в ЦОП.

Основната цел на услугата: В контекста на основните принципи за превенция на рисковете, в т.ч. на риска от разделяне и изоставяне на детето, както и за цялостна подкрепа на децата и семействата, услугите, предоставяни в ЦОП са насочени към работа по превенция в рисковите общности, работа с детето и неговото семейство, здравните служби, училището и общността, като част от системния подход.


Дейности
• Социално и психологично консултиране на деца и семейства в риск;
• Оценяване на родителски капацитет;
• Посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при раздяла;
• Оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители;
• Консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми;
• Семейно консултиране;
• Реализиране на социални програми за деца и семейства в риск;
• Психологическа подкрепа;
• Юридическа подкрепа;
• Спешен прием;
• За предоставяне на услугата не се заплаща такса от потребителите.Насочването на децата към ЦОП се извършва от:
• Дирекция "Социално подпомагане" гр. Силистра с направление издадено от ОЗД или със заповед на директора на ДСП при отказ от страна на родителите/законните представители за ползване на услугата;
• Други институции и организации като Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая, полиция, съд и прокуратура;
• Самозаявили се клиенти, които по собствена преценка са се насочили към ЦОП.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане“.