Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за грижа за лица с психични разстройства


Адрес: с. Айдемир, ул. „Лазурна“ № 5Б
Ръководител: Гергана Лазарова - Сарафова
Телефон:
E-mail: cglpr-silistra@abv.bg

Социална услуга Център за грижа за лица с психични разстройства е разкрита по Проект на Община Силистра BG05M9OP001-2.090–0006-С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – предоставяне на новите услуги“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги”. Предоставянето на услугата стартира на 01.12.2021г. и е с продължителност 12 месеца.

Капацитет на услугата: 15 места за лица с психически разстройства

Основни цели и задачи на новите социални услуги:
1. Предоставяне на 24-часова грижа на настанените лица;
2. Да се задоволят основните жизнени потребности на лицата от храна, подслон и сигурност в среда, близка до семейната;
3. Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която потребителите да развиват пълноценно своите възможности;
4. Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата до социални, здравни, образователни и културни услуги в общността;
5. Да се предоставят набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли, тяхното овладяване и надграждане;
6. Да се осигури необходимата индивидуализирана подкрепа на потребителите за водене на относително самостоятелен и независим живот.

Целеви групи:
• Лица с психични разстройства.


Дейност: Социалната услуга осигурява задоволяване на базисните потребности на потребителите, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности: здравни, образователни, рехабилитационни /психотерапия, трудотерапия/, социално включване, подкрепа за трудова заетост, осигуряване на информация, консултация, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, усвояване на умения за самостоятелен живот, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.
Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.
Лицата, които желаят да ползват социални услуги в Центъра, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане“.

Към заявлението се прилагат:
• Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива и ако органът, до който е отправено заявлението разполага с тях;
• Документ за самоличност - за справка;
• При необходимост могат да се изискват и други документи.

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:
• Копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;
• Копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
• Становище на попечителя/настойника на лицето.

Когато лице, поставено под запрещение не може да предостави становище, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.
Потребителите на социалната услуга не заплащат такса .