Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - II


Адрес: град Силистра, улица "Искър" №3, ет. 5, ап. 8
Ръководител: Мирослав Иванов
Телефон: 086/ 821 848; 086/ 822 857
E-mail: cnst_2@abv.bg

„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” /ЦНСТДБУ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Целеви групи: Деца от 0 до 18-годишна възраст, лишени от родителска грижа, за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство. Възрастовите критерии за прием и напускане в ЦНСТ могат да бъдат гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики и особености на децата. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри.

Капацитет: 9 места.

Социалната услуга е разкрита като делегирана от държавата дейност през месец юни 2016 г.

Центърът се намира в жилищен блок в централната част на гр. Силистра в близост до административните, културни и обществени сгради. Материалната база се поддържа в много добро състояние. Организацията на пространството отговаря на целите и функциите на ЦНСТ, като осигурява благоприятни условия за предоставяне на качествена и ефективна услуга.

В ЦНСТ е създадена среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.

Специфични цели на социалната услуга

Социалната услуга създава среда за живот, близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително независим живот, при спазване на основните принципи, като:

Дейности

Социалната услуга осигурява задоволяване на базисните потребности на потребителите, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности:

здравни, образователни, социално включване, подкрепа за трудова заетост, усвояване на умения за самостоятелен живот, осигуряване на информация, консултация, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на лицата за:

Настаняването на децата в центъра става със заповед на директора на Д"СП" след извършена оценка на случая и по предложение на водещия социален работник от ОЗД. Съгласно Административно-процесуалния кодекс заповедта подлежи на предварително (незабавно) изпълнение. В едномесечен срок ДСП предявява иск до Районния съд за настаняване по съдебен ред.