Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания


Адрес: град Силистра, улица "Капитан Кръстев" №13
Ръководител: Златина Перчемлиева
Телефон: 086/ 820 017
E-mail: cnstdmu_silistra@abv.bg

„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” /ЦНСТДМУ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на децата и младежите, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Целеви групи:

Възрастовите критерии за прием и напускане в ЦНСТ могат да бъдат гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики и особености на децата. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри.

Капацитет: 14 места.

Социалната услугата Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания е разкрита на 02.04.2014 г. в рамките на проект на Община Силистра „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”.

От м. март 2015 г. услугата функционира като делегирана от държавата дейност с капацитет 14 места. Целева група са деца над 3 години с увреждания, младежи от 18 до 29 години с увреждания, деца и младежи с увреждания от общността.

ЦНСТ за деца/младежи с увреждания е разположен в специално построена, оборудвана и обзаведена по Оперативна програма „Регионално развитие” самостоятелна къща на два етажа с обособени 7 спални помещения, санитарни възли, кухня, трапезария, 2 дневни стаи, помещение за организиране на празници, перално помещение, склад, офис. Дворът е оборудван с детски, градински съоръжения, подходящи, достъпни и безопасни за децата. Изграден е „зелен” кът за отдих.В ЦНСТ е създадена среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата и младежите чрез индивидуална грижа и подкрепа, в условия близка до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.

Специфични цели на социалната услуга

Социалната услуга създава среда за живот, близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително независим живот, при спазване на основните принципи, като:

Дейности

Социалната услуга осигурява задоволяване на базисните потребности на потребителите, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности:

здравни, образователни, социално включване, рехабилитация, осигуряване на информация, консултация, ориентиране, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, усвояване на умения за самостоятелен живот, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на лицата за:

Настаняването на децата в центъра става със заповед на директора на Д"СП" след извършена оценка на случая и по предложение на водещия социален работник от ОЗД. Съгласно Административно-процесуалния кодекс заповедта подлежи на предварително (незабавно) изпълнение. В едномесечен срок ДСП предявява иск до Районния съд за настаняване по съдебен ред.