Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - I


Адрес: град Силистра, улица "Добруджа" №22
Ръководител: Мирослав Иванов
Телефон: 086/ 820 397
E-mail: cnst_deca@abv.bg

Социалната услуга е разкрита като делегирана от държавата дейност през месец февруари 2014 г. с капацитет 8 места. Целева група са деца, напускащи Дом за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) или деца в риск изведени от семейна среда.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи е социална услуга от резидентен тип и се намира в жилищен блок в центъра на гр. Силистра в непосредствена близост до административните, културни и обществени сгради. Осигурена е достъпна архитектурна среда. Материалната база се поддържа в много добро състояние. Организацията на пространството отговаря на целите и функциите на ЦНСТ, като осигурява благоприятни условия за предоставяне на качествена и ефективна услуга.

Услугите, предоставяни в “ЦНСТ за деца и младежи” отговарят на критериите и стандартите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, търсене на работа и подкрепа при трудова заетост образователни услуги и информация, организация на свободното време и личните контакти.

Персоналът полага 24 часови грижи на настанените потребители.