Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства


cnstlpr
Адрес: село Айдемир, община Силистра, улица "София" №147
Ръководител: Гергана Лазарова
Телефон: 086/ 228 316
E-mail: cnst_lpr@abv.bg

„Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства” е социална услуга от резидентен тип, насочена към лица с психични увреждания.

ЦНСТ за хора с психични разстройства е разкрит в рамките на проект по схема „Живот в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а от 01.12.2014 г. като делегирана държавна дейност.

Сградата се намира в с. Айдемир, общ. Силистра в бивше училище „Христо Ботев”, в близост до центъра на населеното място и административни сгради. Състои се от пет спални помещения с по три легла, кухня с трапезария, дневна, медицински кабинет, перално помещение, санитарен възел.

Основната цел на услугата е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие, и социално включване на лицата в естествената за тях среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа. Осигурена е денонощна грижа за настанените лица.

Целевата група включва лица с психични разстройства на възраст над 18 години. Капацитетът е 15 места.

Потребителите се приемат след издаване на заповед от директора на Дирекция «Социално подпомагане». За ползване на услугата се заплаща такса съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги финансирани от Републиканския бюджет /ДВ бр. 40 от 29.04.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 29.07.2011 г./.