Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства


cnstplpr
Адрес: село Айдемир, община Силистра, улица "София" №147
Ръководител: Славей Славов
Телефон: 086/ 228 316
E-mail: cnst_lpr@abv.bg

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства” /ЦНСТПЛПР/ е форма на социална услуга от резидентен тип, насочена към лица с психични увреждания, които имат потребност от 24-часова грижа.

Целеви групи: лица над 18 години, с психични разстройства и висока степен на зависимост от грижа.

Капацитет: 15 места.

ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства е разкрит в рамките на проект по схема „Живот в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а от 01.12.2014 г. като делегирана държавна дейност.

Сградата се намира в с. Айдемир, общ. Силистра, в бивше училище „Христо Ботев”, в близост до центъра на населеното място и административни сгради. Състои се от пет 5 спални помещения, медицински кабинет, 2 санитарни възела, перално и складово помещение, кухня с трапезария.

Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда, близка до семейната, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Основната цел на услугата е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.

Специфични цели на социалната услуга

Социалната услуга създава среда за живот, близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително независим живот, при спазване на основните принципи, като:

Дейности

Социалната услуга осигурява задоволяване на базисните потребности на потребителите, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности: здравни, образователни, рехабилитационни /психотерапия, трудотерапия/, социално включване, подкрепа за трудова заетост, осигуряване на информация, консултация, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, усвояване на умения за самостоятелен живот, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на лицата за:

Потребителите се настаняват след издаване на заповед от директора на Дирекция «Социално подпомагане».

Настаняването в социалната услуга на лица, поставени под пълно запрещение, се извършва от районния съд по настоящия адрес на лицето. Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на лицето може да извърши само временно настаняване по административен ред, в случай че до произнасяне на съда няма друга възможност за полагане на грижи за лицето.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане“.

Към заявлението се прилагат:

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

Когато лице, поставено под запрещение не може да предостави становище, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.

Потребителите на социалната услуга заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.