Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост


Адрес: село Айдемир, община Силистра, улица "София" №147
Ръководител: Гергана Лазарова
Телефон: 086 75/ 40 27
E-mail: cnstvhoraui_@abv.bg

На 01.04.2016 г., в съответствие със Заповед №РД-301 от 10.03.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, в с. Айдемир, община Силистра e разкрита социалната услуга в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост” с капацитет 15 места.

Разкриването на Центъра е в резултат на нарастващата необходимост от резидентни услуги за хора с увреждания и счетеното за целесъобразно извършване на промяна на вида и капацитета на съществуващата социална услуга „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”.

Новата социална услуга е ситуирана на втори етаж от сграда, бивше основно училище в с. Айдемир. В определените за целта помещения, със средства, предвидени в бюджета на Община Силистра за 2016 г. са извършени ремонтни дейности, осигурено е основното оборудване и обзавеждане за функциониране на социалната услуга.

За осигуряването на достъп на лица с увреждания до втория етаж на сградата и доставка на допълнително оборудване и обзавеждане, съобразено с целевата група Община Силистра реализира проект към Фонд „Социална закрила” към МТСП.