Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за обществена подкрепа


Адрес: град Силистра, улица "Н. Й. Вапцаров" №55
Ръководител: Христина Георгиева
Телефон: 086/ 820 487
E-mail: cop_silistra@abv.bg

Център за обществена подкрепа” /ЦОП/ е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца в резидентна грижа.

Целеви групи:

Капацитет: 20 места.

Центърът е разкрит през 2008 г. с финансовата подкрепа на Фонд „Социално подпомагане” от Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. От м. юни 2011 г. услугата е държавно делегирана дейност, предоставена за управление на Сдружението от Община Силистра.

ЦОП се помещава в двуетажна многофункционална сграда в централна част на града. Разположен е в офис, собственост на Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. Помещенията са оборудвани с необходимата техника и мебели за работа с потребителите – индивидуална и групова терапия, консултативна помощ, обучителни дейности.

Основната цел на услугата е осигуряване на подкрепа на децата в риск и техните семейства чрез превенция, обучения, консултиране и информиране.

Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:

Дейности

Терапевтичните и консултативните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата за:

Насочването на децата към ЦОП се извършва от:

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане“.