Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда


Адрес: град Силистра, улица "Патриарх Дамян" №5
Ръководител: Грета Иванова
Телефон: 0879/ 630 443

Социалната услуга се предоставя от Община Силистра в рамките на проект BG05M9OP001-2.002-0095-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Капацитет: 90 места

Целеви групи:

Центърът е разкрит със Заповед на кмета на община Силистра, считано от 01.04.2016 г. и предоставя три основни типа услуги:

Персоналът, осъществяващ предоставянето на услугата включва следните длъжности: Ръководител, лични асистенти, социални агенти, психолог, педагог/социален работник, рехабилитатор, медицински специалист.