Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за социална интеграция и рехабилитация - 1


Адрес: град Силистра, булевард "Македония" №61
Ръководител: Красимира Георгиева
Телефон: 086/ 820 713
E-mail: empathy_ss@abv.bg

Център за социална интеграция и рехабилитация” /ЦСРИ/ е почасова форма на социална услуга за подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

Целеви групи:

Социалната услуга ЦСРИ може да се предоставя на широк кръг потребители – деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки:

Капацитет: 15 места.

Центърът е разкрит през 2008 г. Към настоящия момент функционира като социална услуга, делегирана от държавата дейност, предоставена от външен доставчик – Фондация „Съпричастие” - Силистра, след проведен конкурс. ЦСРИ е разположен в централната част на града, в близост до медицински и стоматологични кабинети, аптеки, медицински лаборатории и търговски обекти.

ЦСРИ се помещава в шестетажна многофункционална сграда в централна част на града. Административният офис на услугата и кабинетът за индивидуална работа се помещават на четвърти етаж, а терапевтичните зали на първи етаж на сградата.

В сградата е осигурен достъп за хора с увреждания до всички етажи.

Основната цел на услугата е осигуряване на подкрепа за индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане.

Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:

Дейности

Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата за:

Информираност и право на избор при определяне на подкрепата.

Насочването на лицата към ЦСРИ се извършва със заповед на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Силистра.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане", а самозявилите се до органа на управление на Фондация „Съпричастие-Силистра“

Към заявлението се прилагат:

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

Когато лице, поставено под запрещение не може да предостави становище, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.

Потребителите заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.