Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Център за социална интеграция и рехабилитация - 2


Адрес: град Силистра, улица "Серес" №9
Ръководител: Еленка Велчева
Телефон: 0887/ 694 752
E-mail: baliz@abv.bg

„Център за социална интеграция и рехабилитация” /ЦСРИ/ е почасова форма на социална услуга за подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

Целеви групи:

Социалната услуга ЦСРИ може да се предоставя на широк кръг потребители – деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки:

Капацитет: 25 места.

Социалната услуга е разкрита през 2010 г. по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”. От м. февруари 2012 г. услугата функционира като държавно делегирана дейност и е предоставена за управление от Община Силистра на СНЦ „Надежда за добро бъдеще” – гр. Силистра.

ЦСРИ е разположен в жилищен квартал в непосредствена близост до центъра на гр. Силистра и Дунавския парк, детски градини, училища, социални услуги. Обособени са зала за кинезитерапия, кът за логопедична терапия и компютърно обучение, зала за социални контакти и развлечения. Осигурен е достъп за лица с физически увреждания.

Основната цел на услугата е осигуряване на подкрепа за индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане.

Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:

Дейности

Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата за:

Информираност и право на избор при определяне на подкрепата.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане".

Насочването на децата и пълнолетните лица към ЦСРИ се извършва със заповед /за пълнолетни/ и с направление /за деца до 18 г./ издадени от Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Силистра

Към заявлението се прилагат:

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

Когато лице, поставено под запрещение не може да предостави становище, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.

Потребителите над 18 г. заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.