Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Дневен център за деца и младежи с увреждания


dcdmu
Адрес: град Силистра, улица "Серес" №4
Ръководител: Иванка Илиева
Телефон: 086/ 821 863
E-mail: dcdmysilistra@abv.bg

„Дневен център за деца и младежи с увреждания” /ДЦДМУ/ е дневна и почасова форма на социална услуга в общността, в която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот и се създават условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Целеви групи: деца и младежи до 35 годишна възраст със специални нужди.

Капацитет: 48 потребители.

ДЦДМУ е открит 1995 година. Материалната база е много добра и подходяща за спецификата на социалната услуга и потребностите на потребителите.

Разполага с две спални помещения с по 15 легла за отдих, три занимални с кътове за занятия, игри, кътове за гледане на телевизия, видеофилми и слушане на музика и др.

Основната цел на услугата е осигуряване на условия за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие на децата и социално включване, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.

Специфични цели на социалната услуга

Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:

Дейности

Услугите, които се предоставят в Центъра, насочени към задоволяване на индивидуални потребности на децата и младежите са, както следва:

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата и младежите за:

Насочването на децата и младежите със специални нужди в ДЦДМУ се извършва със заповед /за пълнолетни/ и с направление /за деца до 18 г./ издадени от Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Силистра

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане".

Към заявлението се прилагат:

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

Когато лице, поставено под запрещение не може да предостави становище, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.

Потребителите над 18 г. заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.