Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Дневен център за стари хора


dcsh
Адрес: град Силистра, улица "Серес" №4
Ръководител: Иванка Илиева
Телефон: 086/ 822 883

"Дневен център за стари хора" /ДЦСХ/ е форма на социална услуга за подкрепа на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Дневният център предоставя комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

Целеви групи:

Капацитет: 15 потребители.

Дневният център за стари хора се намира в гр. Силистра,  недалеч от центъра на града, в сградата на бивша детска градина. За потребителите са обособени: трапезария за хранене, спални помещения за отдих, кът за тихи игри /табла, карти, шах и др./, кът за развлечения /гледане на телевизия, слушане на музика, и др./.

Основни цел: ограничаване на социалната изолация, в която се намират хората след пенсионирането си.

Специфични цели:

Социалната услуга осигурява необходимата индивидуализирана подкрепа за социална интеграция на потребителите, при спазване на основните принципи, като:

Дейности:

Дейностите в Центъра са насочени към създаването на условия за социални контакти и възможности, така, че възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото; осигуряват подкрепа за пенсионираните и напуснали активния живот хора да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ, като включват:

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата за:

Информираност и право на избор при определяне на подкрепата.

Потребителите се приемат след издаване на заповед от директора на Дирекция „Социално подпомагане“.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане"

За ползване на услугата потребителите заплащат такса, съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет.