Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания


dplfu
Адрес: село Айдемир, община Силистра, Ж.К. "Север" №9, вх. А
Ръководител: Стефка Георгиева
Телефон: 086 75/ 30 86 | 086 75/ 30 22 | 0879/ 630 450
E-mail: dvfu_aidemir@abv.bg

„Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ /ДПЛФУ/е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

В ДПЛФУ е създадена среда за живот, в която лицата получават необходимата им грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в ДПЛФУ са насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност. Доставчикът на услугата осигурява постоянна, 24-часова грижа грижа на всяко лице в зависимост от потребностите и съобразено неговото мнение и личен избор.

Целеви групи: лица над 18 години, с физически увреждания, установени с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК..

Капацитет: 130 места.

Домът се намира на 7 км. западно от гр. Силистра. Сградата на ДПЛФУ е на пет етажа със 70 стаи за живеене с по две легла. Всяка стая има самостоятелен санитарен възел. В сградата има асансьор, който улеснява придвижването на лицата и достъпен за хората в инвалидни колички. На всеки от петте етажа има по две дневни стаи за отдих и почивка. Те са добре оборудвани с пособия за занимателни игри и провеждане на индивидуална и групова трудотерапия.

В специализираната институция има изградена система за повикване, с която настанените лица с физически увреждания могат при нужда да повикат дежурното медицинско лице.

Осигурен е достъп до кабелна телевизия, интернет и други комуникационни средства, както и абонамент за подходящи за възрастта и интересите на потребителите вестници. Желаещите да отбележат различни религиозни празници и други обреди могат да го направят в параклиса на ДПЛФУ «Св. Мина».

Осигурена е достъпна информация и образователни програми, както и посредничество между потребителите и РБ «Партений Павлович» - гр. Силистра.

Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в сигурна и спокойна сред, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Основната цел на услугата е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и психично развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.

Специфични цели на социалната услуга

Социалната услуга създава среда за живот, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително независим живот, при спазване на основните принципи, като:

Дейности

Социалната услуга осигурява задоволяване на базисните потребности на потребителите, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности: здравни, образователни, рехабилитационни /психотерапия, трудотерапия, медицинска рехабилитация, кинезитерапия/, социално включване, осигуряване на информация, консултация, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, усвояване/поддържане на умения за самостоятелен живот, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на лицата за:

Потребителите се настаняват след издаване на заповед от директора на Дирекция «Социално подпомагане».

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане“.

Към заявлението се прилагат:

Потребителите на социалната услуга заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.