Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Дом за стари хора


dsh
Адрес: град Силистра, улица "Албена" №5
Ръководител: Искрен Младенов
Телефон: 086/ 821 629
E-mail: dshol@abv.bg

„Дом за стари хора“ /ДСХ/ е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

В ДСХ е създадена среда за живот, в която лицата получават необходимата им грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в ДСХ са насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност. Доставчикът на услугата осигурява постоянна, 24-часова грижа грижа на всяко лице в зависимост от потребностите и съобразено неговото мнение и личен избор.

Целеви групи: лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Капацитет: 195 места.

Домът е открит през 1982 г. Помещава се в самостоятелна сграда, намираща се на хълм с прекрасен изглед към гр. Силистра и р. Дунав. Сградата е достъпна за хора с увреждания, разполага с асансьори в двата корпуса за връзка между етажите и рампа за придвижване с инвалидни колички.

В специализираната институция има изградена система за повикване, с която настанените лица могат при нужда да повикат дежурното медицинско лице.

Осигурен е достъп до кабелна телевизия, интернет и други комуникационни средства, Желаещите да отбележат различни религиозни празници и други обреди могат да го направят в параклиса на ДСХ.

Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в сигурна и спокойна сред, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Основната цел на услугата е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и психическо развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.

Специфични цели на социалната услуга

Социалната услуга създава среда за живот, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително независим живот, при спазване на основните принципи, като:

Дейности

Социалната услуга осигурява задоволяване на базисните потребности на потребителите, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности: здравни, образователни, рехабилитационни /психотерапия, трудотерапия, медицинска рехабилитация, кинезитерапия/, социално включване, осигуряване на информация, консултация, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, усвояване/поддържане на умения за самостоятелен живот, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.

Реализирането на дейностите са насочени към осигуряване на достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация; отдих, културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване; специална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на лицата; осигуряване правата на потребителите в областта на социалното подпомагане и интеграция на хората с увреждания; осигуряване на условия за развитие на потенциала на хората с увреждания, максимално съобразени с тяхната възраст, с потребностите, желанията и възможностите им.

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на лицата за:

Потребителите се настаняват след издаване на заповед от директора на Дирекция «Социално подпомагане».

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане“.

Към заявлението се прилагат:

Потребителите на социалната услуга заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.