Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Дом за стари хора с отделение за лежащи


dshol
Адрес: град Силистра, улица "Албена" №5
Ръководител: Искрен Младенов
Телефон: 086/ 821 629
E-mail: dshol@abv.bg

Дом за стари хора е специализирана институция, представляваща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включително онези от тях, които имат процент намалена трудоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Домът се помещава в самостоятелна сграда, намираща се на хълм с прекрасен изглед към гр. Силистра и р. Дунав, сградата е приспособена за хора с увреждания, разполага с асансьори в двата корпуса за връзка между етажите и рампа за придвижване с инвалидни колички. Открит е през 1982 г.

ДСХОЛ предлага социално, медицинско и кинезитерапевтично обслужване, трудотерапия, психологична помощ и консултации, хранене с осигурен личен избор на меню. Основните дейности са насочени към задоволяване на ежедневните потребности, подпомагане и разширяване възможностите на потребителите да водят самостоятелен начин на живот.

Капацитетът на социалното заведение е 195 потребители.

Услугите, предоставяни в ДСХОЛ, отговарят на критериите и стандартите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, организация на свободното време и личните контакти.

Обслужващият персонал полага 24-часови грижи за настанените потребители. Седемдесет души с необходимото образование и квалификация се грижат за потребителите.

Лицата, които желаят да бъдат настанени в ДСХОЛ подават писмена молба по настоящ адрес до директора на Дирекция «Социално подпомагане». Лицето се приема след издаване на заповед. За ползване на услугата се заплаща такса съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги финансирани от Републиканския бюджет /ДВ бр. 40 от 29.04.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 29.07.2011 г./.