Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Кризисен център


Адрес: град Силистра, п.к. 283
Ръководител: Христина Георгиева
Телефон: 086/ 820 487
E-mail: ceta@abv.bg

„Кризисен център“ /КЦ/ е комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок от 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и консултиране.

Целеви групи:

Капацитет: 10 места.

Социалната услуга е разкрита през 2001 г. от Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” по проект „Повярвай в себе си”, финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи” за изграждане на консултативен център за жени, преживели домашно насилие. От началото на 2006 г. дейността се финансира като делегирана държавна дейност, а Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” печели конкурс на Община Силистра за предоставяне на услугата като външен доставчик.

Основната цел на услугата е да осигури защитена среда на деца и лица, пострадали от домашно насилие, трафик или друга форма на експлоатация като предоставя комплекс от услуги за справяне с възникналите кризисни ситуации и преодоляване на последиците от насилието, трафика или експлоатацията.

Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:

Дейности

Услугите, които се предоставят в Центъра, насочени към оказване на кризисна интервенция са, както следва:

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

Нормативно регламентирания срок за ползване на услугата е до 6 месеца.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на потребителите за:

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане".

Настаняването на децата в центъра става със заповед на директора на Д"СП" след извършена оценка на случая и по предложение на водещия социален работник от ОЗД. Съгласно Административно-процесуалния кодекс заповедта подлежи на предварително (незабавно) изпълнение. В едномесечен срок ДСП предявява иск до Районния съд за настаняване по съдебен ред.

Непридружени деца и деца, жертви на трафик, завръщащи се от чужбина се настаняват в КЦ в съответствие с Координационния механизъм за рефериране и обгрижване в случаи на непридружени деца и деца, жертви на трафик, завръщащи се от чужбина.

Лице, пострадало от домашно насилие или жертва на трафик, се настанява незабавно в кризисен център независимо от настоящия му адрес.

Когато лицето се придружава от дете и е негов родител или настойник, детето се настанява заедно с него.