Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Лична помощ


Адрес: град Силистра, улица "Симеон Велики" №33, ет. 3, стая 315
Ръководител: Станислав Тодоров
Телефон: 086/ 816 238
E-mail: град Силистра, улица " Добрич " № 23, ет. 2, офис 7

Лична помощ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения.

Дейности:
• Помощ за поддържане на лична хигиена;
• Помощ при хранене;
• Помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар;
• Помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя;
• Битова хигиена в жилищните помещения, обитавани от потребителите;
• Придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение и др.;
• Пазаруване със средства на потребителя;
• Приготвяне на храна с продукти на потребителя.

Целеви групи:
1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ

Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.

Ползвател на лична помощ може да е дете с трайно увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, или лице, което получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване. (2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Ползвател на лична помощ може да бъде и потребител на социални услуги с изключение на социалните или интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа.

Ползвател на лична помощ може да бъде и чужденец с трайно увреждане, който има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденец с трайно увреждане, на когото е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, чужденец с трайно увреждане, ползващ се от временна закрила, и лице, за което това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, при условие че степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане са определени по реда на действащото законодателство в Република България и отговаря на изискванията на чл. 8 и 9.

ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩКогато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, в заявлението за включване в механизъм за лична помощ, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ, която се отпуска по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на общината, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистента. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е лице над 16 г. с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие пълният размер на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, която се превежда от НОИ към личната му пенсия, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП превежда получените средства на кмета на общината, която е доставчик на лична помощ. Основната цел на услугата е осигуряване на лична подкрепа на потребителите за подобряване качеството им на живот.

Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление от Дирекция „Социално подпомагане“ – Силистра.

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- Силистра, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението - декларация (по образец) се подава до Кмета на Община Силистра в сградата на Община Силистра, Информационен център, гише „Социална политика“ - всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице.

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка), Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие);

АСИСТЕНТИ


Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Силистра заявление по образец към което прилага:
• Документ за самоличност (за справка) • Автобиография; • Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец); • Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец). • По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.
В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент. Заявлението (по образец) се подава до Кмета на Община Силистра в сградата на Община Силистра, Информационен център, гише „Социална политика“ - всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице.