Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обществена трапезария


Адрес: град Силистра, улица "Симеон Велики" №33, ет. 3, стая 301
Ръководител: Мария Недялкова
Телефон: 086/ 816 301

Община Силистра предоставя социалната услуга „Обществена трапезария“ след подписан Договор № РД 04-99/21.12.2021 г. с Фонд „Социална закрила“ към МТСП за предоставяне на топъл обяд през 2021 година. Финансирането на дейностите в размер на 119 040 лв. е по Целева програма „Обществени трапезарии“ на Фонд „Социална закрила“, по реда на чл. 27, ал.11 т.2 от Закона за социално подпомагане.

Капацитет: 150 потребители.

Целеви групи:
1.Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
2.Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
3.Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
4.Скитащи и бездомни деца и лица; 5.Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
6.Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

Срокът на договора за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария“ е в работните дни до 31.12.2021 г.
Топлият обяд включва приготвяне и предоставяне на храна за обяд: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт на стойност 2,70 лв. и за други режийни разходи 0,50 лв., общо 3,20 лв. на ден.

Лицата, желаещи да ползват услугата, подават Заявление - Декларация по образец в деловодството на община Силистра.

Кандидат-потребителите се проверяват от Дирекция „Социално подпомагане“ Силистра за съответствие с целевите групи.