Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Патронажна грижа


Адрес: град Силистра, ул. „Добрич“ № 23, ет.2, офиси № 7и 7А
Ръководител: Пламена Аврамова
Телефон: 0878 807 053
E-mail: patronajnagrija@abv.bg

Здравно-социалната услуга „Патронажна грижа“ е разкрита по Проект на Община Силистра „Патронажна грижа + в община Силистра“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана от Европейския социален фонд. Предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги стартира на 01.07.2021 г. и е с продължителност 12 месеца.

Капацитет на услугата: 220 потребители.

Целеви групи:
• Хора с увреждания;
• Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
• Лица над 54 г.;
• Уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Основната цел на услугата: Осигуряване на индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.


Дейности
• Помощ за поддържане на лична хигиена;
• Помощ за битовата хигиена в жилищните помещения, обитавани от потребителите;
• Помощ при хранене;
• Помощ при взимане и закупуване на лекарства, предписани от лекар;
• Помощ при придвижване в дома и съпровождане извън дома;
• Съдействие при настаняване в лечебно заведение;
• Пазаруване със средства на потребителя;
• Съдействие при приготвяне на храна с продукти на потребителя;
• Заплащане на битови сметки;
• Съдействие за осъществяване на дребни ремонти;
• Административна помощ;
• Медицински и здравни грижи от специалистите.

Здравно-социалните услуги се предоставят до 2 часа на ден – периодично, според потребностите на потребителите от специализиран екип, състоящ се от медицински сестри, рехабилитатор, масажист, психолог, социален работник, специалисти социална услуга и домашни санитари.

Лицата, които желаят да ползват мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проекта, могат да получат документи за кандидатстване по образец в сградата на Община Силистра, Информационен център, ет.1, – Мариана Банчева. Попълнените и окомплектовани документи се подават в деловодството на Общината.

Заявления от кандидати за потребители на интегрирани здравно-социални услуги ще се приемат през целия период на изпълнение на дейностите по Проект „Патронажна грижа + в община Силистра“

Необходими документи за кандидатстване са следните:
• Заявление-декларация /по образец/;
• Документ за самоличност /за справка/;
• Експертно решение на ТЕЛК, Медицински протокол на ЛКК или други медицински документи /копие/;
• Пълномощно /в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител/;
• Удостоверение за настойничество и попечителство /ако е приложимо/;

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:
• Копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;
• Копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
• Становище на попечителя/настойника на лицето.

Потребителите на социалната услуга не заплащат такса