Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Приемна грижа


pg
Адрес: град Силистра, улица "Симеон Велики" №33
Ръководител: Мирослава Моллова-Димова
Телефон: 086/ 816 226
E-mail: silistra2015@abv.bg

„Приемна грижа“ /ПГ/ е социална услуга в общността, която осигурява отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство.

Целеви групи:

Приоритетни групи деца за настаняване в приемни семейства:

Приемната грижа като социална услуга на територията на община Силистра се развива от 2010 г., когато е прието първото заявление в ОЗД при ДСП - Силистра от кандидат-приемен родител. През месец януари 2011 г. е настанено първото дете в приемно семейство.

Основната цел на услугата е да се гарантира правото на детето да расте и да се развива в сигурна и безопасна семейна среда, която да допринесе за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие; да се подготви детето за самостоятелен начин на живот и/или реинтеграция в биологичното семейство или осиновяване.

Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:

Дейности

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата за:

Настаняването на децата в приемни семейства става със заповед на директора на Д"СП" след извършена оценка на случая и по предложение на водещия социален работник от ОЗД. Съгласно Административно-процесуалния кодекс заповедта подлежи на предварително (незабавно) изпълнение. В едномесечен срок ДСП предявява иск до Районния съд за настаняване по съдебен ред.