Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

Уведомява, че съгласно Решение №1448 от 28.05.2015 г. на Общински съвет - Силистра, на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, са одобрени списъците на свободните общински пасища, мери за стопанската 2015 - 2016 година за индивидуално ползване, с местоположението и размера на имотите, на мерите и пасищата за индивидуално ползване и на мерите и пасищата за общо ползване. Списъкът на свободните общински пасища, мери за стопанската 2015 - 2016 година за индивидуално ползване е обявен на таблата на сградата на общинската администрация и кметствата и е публикуван на интернет страницата на Община Силистра на адрес http://ob-sobstvenost.silistra.bg.
Желаещите да наемат имоти собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни в съответното землище, могат в срок до 10 юли 2015 г. да подават заявления по образец в сградата на общинска администрация на гише "Общинска собственост" в Общинския център за информация и услуги на гражданите. Образците могат да бъдат получени на гишето или изтеглени от адрес http://ob-sobstvenost.silistra.bg.

Съобщения | | Печат

Със Заповед на Кмета №ЗК-746 / 04.05.2015 г. временно ще се ограничи достъпа и ще се затворят за движение следните улици, съгласно утвърдения проект за "Временна организация и безопасност на движението":
1. Считано от 04. 05.2015 г. /понеделник/ по ул. "Янко Тодоров", гр. Силистра
2. Считано от 10. 05.2015 г. /неделя/ по ул. "Харлампи Джамджиев" и ул. "Тутракан", гр. Силистра
Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии, паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.

Съобщения | | Печат

Съобщение

Отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра съобщава на гражданите и юридически лица, че на предплатилите до 30 април, за цялата календарна година, се прави отстъпка 5% от дължимите суми за данък сгради и такса битови отпадъци за текущата година.
Срокът за плащане на дължимите данъци е както следва: първа вноска до 30.06.2015г. за втора вноска 31.10.2015г. Заплащането може да се извърши по банков път, в изнесената каса на ул. "Добрич" №134, в кметствата по населени места.
Работно време с граждани на касите в отдел "Местни данъци и такси" от 8:00 до 16:00ч. и от 16:30 до 17:00ч. всеки работен ден.

Съобщения | | Печат

Съобщение

Община Силистра моли всички собственици на МПС да не паркират на паркинга на Старата автогара от 17.00 ч. на 26 март т. г. до 20 април 2015г. 
По повод Великденските празници, на паркинга на Старата автогара ще бъдат разположени съоръжения и атракции, в периода от 1 до 20 април. Луна паркът ще е с работно време от 10-22.00 ч.

Съобщения | | Печат

Съобщение

От 8.00ч. до 14.00ч., утре, 24 март, ще започне измиването по улиците: "Добрич", "Седми септември", "Мизия" в района от магазин "Хмелницки" до ДАП. За целта Община Силистра се обръща към всички живеещи в района да не паркират автомобилите си в зоната и да освободят пътния участък.

Съобщения | | Печат


6789101112Общо страници: 18