Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача
image 3194

Обекти включени в Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 2014 - 2020 г., в изпълнение на Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

Проекти | | Печат


3456789Общо страници: 19