Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ


Военно окръжие ІІ степен - Силистра информира, че със Заповед на министъра на отбраната на Република България
№ ОХ-194/07.03.2023г. са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани
ИНФОРМАЦИЯ
за кандидатите за срочна служба в доброволния резерв (ССДР)
1. Длъжностите за ССДР се обявяват със заповед на министъра на отбраната.
1.1Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца.
2. Срочната служба в доброволния резерв включва индивидуална и колективна подготовка.
2.1. Индивидуалната подготовка включва:
- Начална военна подготовка за един месец, която се изпълнява в казармен режим (24/7).
След завършване на началната военна подготовка, срочнослужещите полагат военна клетва
и им се присвоява военно звание редник (матрос) 1-ви клас.
- Специална военна подготовка с продължителност 2 месеца, която е на свободен режим,
с осигуряване на настаняване.
2.2. Колективната военна подготовка включва изграждане и усъвършенстване на навици и умения за действие в състава на отделение, взвод или рота от военно формирование на тактическо ниво и е с продължителност 3 месеца, като се осигурява настаняване.
Кандидатите за ССДР е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 59 б от Закона за
резерва на въоръжените сили на Република България.
На срочна служба в доброволния резерв се приемат пълнолетни български граждани, които
отговарят на следните изисквания :
1. Да имат завършено най-малко основно образование.
2. Да са годни за служба в доброволния резерв.
3. Да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв.
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
6. Да нямат друго гражданство.
7. Да не навършват 40 години в годината на кандидатстване.
8. Да нямат премината военна служба , срочна служба или военна подготовка.
Военно окръжие II степен- Силистра:
- Приема документите на кандидатите.
- Изпраща кандидатите по график до военномедицинските органи за определяне медицинската им годност и психологическата им пригодност за ССДР.
- Комплектува документите на допуснатите кандидати и ги изпращат съответно до НВУ ,,Васил Левски"- гр. Велико Търново, Факултет ,,Артилерия, ПВО и КИС"- гр. Шумен или В.Ф-22160- гр. Плевен.
- Връща документите на недопуснатите кандидати.
Кандидатите подават заявление с необходимите документи във Военно окръжие II степен- Силистра.
1. Автобиография.
2. Заверени копия от документи за придобито образование и квалификация.
3. Декларация за наличие на трудови или служебни правоотношения.
4. Декларация за наличие на обстоятелства по чл. 59 б, ал. 1 т. 6 от ЗРВСРБ.
5. Декларация, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
6. Свидетелство за съдимост( Издава се служебно от Военно окръжие IIстепен- Силистра).
7. Съгласие за предоставяне и обработка на личните данни.
8. Удостоверение за премината начална военна подготовка (ако има такава до края на 2019 г).
9. Документ от областния Център за психично здраве (Психодиспансер).
10. Лична амбулаторна карта заверена с подпис и печат от личния лекар.
11. Етапна епикриза от личния лекар( с отразени минали заболявания , операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации без времеви ограничения).
12. Други документи, съобразно изискванията на длъжността.
С кандидатите за ССДР се подписва ДОГОВОР за длъжността.
По време на ССДР срочнослужещите са със статут на военнослужещ.Договорът за ССДР може да се прекрати преди изтичането на срока, без всяка от страните да дължи предизвестие, в следните случаи:
1. По взаимно съгласие на страните , изразено писмено.
2. След приключване на първия или на втория етап по писменото предложение на всяка една от страните.
3. При неизпълнение на задължение по този закон или по договора.
4. При отнет или отказан достъп до класифицирана информация, ако заеманата длъжност изисква такъв.
5. Ако резервистът престане да отговаря на някое от изискванията.
6. При приемане на военна служба.
7. При смърт на резервиста.
За времето на срочната служба в доброволния резерв, резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание.
Размерът на основното месечно възнаграждение се определя с акт на министъра на отбраната и не e по- малък от 1219 лева.
За времето на изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв резервистът има право на неплатен служебен отпуск от работодателя/органа по назначаването, на основание чл. 158 от Кодекса на труда (за работещите по трудово правоотношение) и чл. 62, ал. 1 т. 6 от закона за държавния служител( за работещите по ЗДС).
По време на изпълнение на срочната служба в доброволния резерев трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на работодателя.
На резервистите се полага платен отпуск в размер на 8 работни дни.
След изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв българските граждани могат да бъдат приети без провеждане на конкурс:
1. На военна служба , ако отговарят на изискванията за приемане по чл. 141, ал. 1, чл. 182, ал.1 и чл. 188 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
2. На служба в доброволния резерв , ако отговарят на изискванията по чл. 24 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
Българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т.ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Кандидатите с постоянен адрес в област Силистра, подават документи във Военно окръжие ІІ степен - Силистра и Офисите за военен отчет в общините Кайнарджа, Тутракан и Дулово в срок до 28.04.2023 г.
Адреси и телефони за информация:
Военно окръжие - Силистра
гр. Силистра ул.,, Г. Раковски"№ 16
телефон 0882 552 012
Фейсбук профил:Военно Окръжие Силистра Офис за военен отчет-Тутракан
гр. Тутракан ул. ,,Трансмариска" №31
телефон 0888 271 057 Офис за военен отчет- Дулово
гр. Дулово ул. ,,Васил Левски" №18
телефон0884 261 586 Офис за военен отчет- Кайнарджа
с. Кайнарджа ул. ,Д. Дончев" №2
телефон 0887 255 428

Публикувано на: 17 март 2023 г. / Печат