Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

УВЕДОМЛЕНИЕ за публикувано в Проект Решение на Общински съвет Силистра за Уреждане на бюджетните отношения през 2023 г. за срока до приемане на Бюджет за 2023 г. на Община Силистра и одобряване на Прогнозата за местните дейности с Разчет на показателите за 2023г. и прогнозни показатели за периода - 2024 г. до 2026г.


Уважаеми съграждани,

Приетият от 48-ото Народно събрание на 23 декември 2022 г. Закона за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., който популярно се нарича закон за удължаване действието на държавния бюджет, е в сила от 1 януари 2023 г. и се прилага до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г., но не повече от три месеца. Този срок спира да тече от деня на разпускане на Народното събрание до деня на конституиране на следващото Народно събрание. Така, за втора поредна година, общините подготвят общинските бюджети преди приемане на държавен бюджет, като за база за изготвяне на разчетите на общините се вземат достигнатите нива за финансиране към 31 декември 2022 г. и при отчитане на влезлите в сила нормативни актове, които рефлектират върху местните финанси.

С цел създаване на организация за нормалното функциониране на всички дейности в община Силистра до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и в изпълнение на нормативните изисквания е публикувано в Проект Решение на Общински съвет Силистра за Уреждане на бюджетните отношения през 2023 г. за срока до приемане на Бюджет за 2023 г. на Община Силистра и одобряване на Прогнозата за местните дейности с Разчет на показателите за 2023г. и прогнозни показатели за периода - 2024 г. до 2026г.

В тази връзка Ви каня да изразите Вашите мнения, препоръки и предложения за представената Докладна записка до Общински съвет - Силистра.

Материалите по ПРОЕКТА на Решението са представени на интернет страницата на община Силистра www.silistra.egov.bg/ или www.silistra.bg, както и на сайта на общински съвет - Силистра - www.obs-silistra.com

Вашите мнения, становища и предложения може да изразите писмено до 17,00 часа на 27.03.2023г. в деловодството на Община Силистра, в работните дни от 08,00 до 17,00 часа.

Д-р Юлиян Найденов

Публикувано на: 23 март 2023 г. / Печат