Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОПАЗВАНЕ И НЕДОПУСКАНЕ ТЪРГОВИЯ СЪС ДИВОРАСТЯЩИ РАСТЕНИЯ


Във връзка с опазване и недопускане търговията със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения Община Силистра уведомява, че съгласно писмо изх. № 632 / 13.02.2023 г. и Заповед на кмета изх. № ЗК-360 / 01.03.2023 г.е забранено:

1. Брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на :

 • снежно кокиче (Galanthus nivalis);
 • пролетно циклама (Cyclamen coum);
 • елвезиево кокиче(Galanthus elwesii);
 • оливиеров минзухар (Crocus olivieri);
 • български синчец (Scilla bithynica);
 • горска теменуга (Viola odorata);
 • кукуряк (Helleborus);
 • иглика (Primula);
 • божур (Paeonia);
 • кукувиче грозде (Muscari arueniacum);
 • клонки от бодлив и подезичен залист (Ruscus aculeatus) , (Ruscus hypoglossum);
 • луковици, коренища, туфи на гореизброените видове предназначени за засаждане.

в техните естествени области на разпространение.

2. Притежаването, отглеждането, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри упоменати в т.1 .

При нарушение на т.1 и т.2 на виновните лица да бъдат съставяни актове за административно нарушение и бъдат налагани наказания съгласно чл. 125, от Закона за биологичното разнообразие, както следва:

- за физическите лица - глоба от 100 до 5000 лв.

- за юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Публикувано на: 23 март 2023 г. / Печат