Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 1751

Резултати от проведеното гласуване за избор на идея за най-добро обемно пространствено решение "Достъпна градска среда чрез реконструкция и рехабилитация на ул. Симеон Велики и ул. Добруджа"


От 19.11.2013 г. до 24.11.2013 г. гражданите на Община Силистра имаха възможността да изразят своето мнение и да гласуват за избор на идея за най-добро обемно пространствено решение: „Достъпна градска среда чрез реконструкция и рехабилитация на ул. Симеон Велики и ул. Добруджа”, във връзка с проект „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.” по договор № BG161PO001/5-02/2012/004, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г..
В тази връзка представяме на гражданите на Община Силистра резултатите от проведеното гласуване за избор на идея за най-добро обемно пространствено решение „Достъпна градска среда чрез реконструкция и рехабилитация на ул. Симеон Велики и ул. Добруджа”.

Резултати:

Проекти:

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Публикувано на: 27 ноември 2013 г. / Печат