Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 1787

Проект "Зелена и достъпна градска среда – град Силистра"


image 1787

Днес (13.12.2013 г.-петък) от 11:00 часа, в Заседателната зала на административната сграда на община Силистра, се проведе Първо заседание на Комисията, назначена със заповед на кмета на Община Силистра, която разгледа, оцени и класира получените оферти за участие по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за строително - монтажни и ремонтни работи по проект „Зелена и достъпна градска среда – град Силистра“ с договор № BG161PO001/1.4-09/2012/011 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Комисията отвори и разгледа документите за допустимост на тримата участника, проявили желание за изпълнение на проета. Срокът за работа на комисията е 180 календарни дни. 


Този документ е създаден в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда – град Силистра”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Публикувано на: 13 декември 2013 г. / Печат