Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра


image 1797

Днес от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Силистра се проведе заключителна пресконференция по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020 г.”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”. Интегрираният план е одобрен от Управляващия орган. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен на 23.06.2011 г. и е с продължителност 30 месеца. Стойността на договора е 326 930,55 лв., от които 277 890,55 лв.  съфинансиране от ЕФРР, 32 693,05 лв. съфинансиране от националния бюджет и 16 346,53 лв. задължителен собствен принос.

Общата цел на проекта е изработване на план за развитие на град Силистра, базиран на интегриран подход и насочен към неутрализиране и преодоляване на социално-икономическите и екологични проблеми на населеното място, център на агломерационния ареал.

 Изпълнителят ДЗЗД „Обединение устойчиво развитие за Силистра” изготви три варианта на визия „Силистра 2020“ и след широко публично обсъждане се обедини около формулировката „Силистра- древен град на Дунав с обновена инфраструктура и добри и условия за живот, бизнес и туризъм.“

Интегрираният план е документ  на базата,  на който Община Силистра ще има възможност да  кандидатства по ОП „Региони в растеж“ през следващия програмен период 2014 – 2020г.


Публикувано на: 19 декември 2013 г. / Печат