Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Дискутирани бяха идейни проекти за "Достъпна градска чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и ул. "Добруджа"


image 1818

Днес, 27 декември 2013 година, в заседателната зала на Община Силистра се проведе публично обсъждане за избор на идея за най-добро обемно пространствено решение „Достъпна градска среда чрез реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики” и ул. „Добруджа”, във връзка с изпълнението на проект BG161PO001/5-02/2012/004 „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-202 г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.
 Целта на публичното обсъждане бе да се получат предложения и мнения за избраната идея. Препоръките на гражданите ще бъдат взети под внимание по време на провеждането на процедурата по договаряне без обявление с класирания на първо място участник

Публикувано на: 27 декември 2013 г. / Печат