Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинският съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Община Силистра обявяват за втора година конкурсна сесия за ученически проекти "Младежта срещу насилието и наркотиците"


image 1893

Целта е развиване на инициативността, доброволчеството и гражданската активност на учениците, като им се даде възможност самите те да инициират, разработят и реализират дейности в следните направления:

  • Мероприятия, инициативи и дейности по превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите;
  • Мероприятия, инициативи и дейности по превенция на употребата на психоактивните вещества (наркотици, алкохол, цигари);
  • Мероприятия, инициативи и дейности по превенция на трафика на хора и съпътстващото го рисково поведение;
  • Мероприятия, инициативи и дейности за превенция на рисково поведение в интернет пространството;
  • Мероприятия, инициативи и дейности за промотиране на пътна безопасност;
  • Мероприятия, инициативи и дейности за повишаване на сексуалната и здравна култура на подрастващите.

Проектите ще се реализират в периода от 22 април – 15 юни 2014 г.

В конкурсната сесия могат да кандидатстват ученически групи, състоящи се минимум от 10 ученици на възраст от 12 до 18 години. В кандидатстващата група е задължително да участва поне едно лице над 18 години, което да бъде ръководител на проекта и да представлява групата в отношенията й с Общинска администрация. Максималният размер на отпусната сума е 1000 лв. за едно проектно предложение.

Крайният срок за подаване на проектните документи е 31 март /понеделник/ 2014 г. до 16.00 часа в стая 307 в сградата на Община Силистра.

Пълният комплект документи за кандидатстване (правила и насоки за кандидатстване, формуляр, бюджетна рамка, критерии за оценка, писмо-ангажимент) са налични на интернет страницата на Община Силистра – www.silistra.bg, а също така и на място в стая № 307 в сградата на Община Силистра.

За контакти:
Телефон: 086/ 816 239
Мария Харизанова, Секретар на МКБППМН
Илка Караколева, Секретар на ОСНВ

* Документи за кандидатстване

Публикувано на: 17 февруари 2014 г. / Печат