Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Община Силистра, Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси организират ученически конкурс за рисунка и есе "Дъга на толерантността" с тематично направление за 2014 година: "Етносите – един свят на приятелството"


image 1897

І. Цел на конкурса е:
Да се провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позици за културата, нравите и бита на отделните етноси в България;
Да съхранят самобитната традиция и религия на отделните етнически общности, както и толерантното отношение към тях;
Да изразят чрез изкуство своите познания, лично виждане, идеи и разбиране за етническа толерантност, равнопоставеност и приятелство;
Да се стимулира фантазията, творческата активност и интерес у учениците за опознаване културното многообразие за развитие на чувството за разбирателство, търпимост и уважение;
Да се утвърдят ценности у подрастващите, които да съхраняват самобитната българска традиция и култура, наравно с тази на етносите в България.

ІІ. Жанрове: рисунка и есе

ІІІ. Условия за участие:

1. РАЗДЕЛ РИСУНКА
Всяко дете може да представи само една живописна творба;
Използваните материали са без ограничение;
Учениците могат да използват всички видове живописни техники върху картон с размер А3 или А4;
На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:
трите имена на автора /години, адрес, училище, телефон/;
заглавие на рисунката;
име на учителя, телефон за контакт и e-mail;
всяка рисунка да е придружена с текст, който да съдържа кратко
описание на творбата /прикрепен здраво отзад на рисунката/.

Възрастови групи:
Първа група – от І – ІV клас;
Втора група – V - VІІ клас;

2. РАЗДЕЛ ЕСЕ
Обем до 2 стандартни машинописни листа. Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на школа /училище, клуб/, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.

Възрастова група - от VІІІ до ХІІ клас.

Краен срок за получаване на творбите: 31 март 2014 г.

Наградените творби ще бъдат обявени през месец април 2014г.

Рисунките и есетата изпращайте или предавайте на адрес:
гр. Силистра – 7500
Община Силистра
Ул. Симеон Велики 33, ІІІ етаж, стая 321А
За конкурса „Дъга на толерантността”

Телефони за информация:
Нурай Неждет – 086/816 258

Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 творби в раздел.

Жури ще определи класираните на І, ІІ и ІІІ място творби за всеки един раздел и възрастова група.

Авторите на отличените творби получават грамоти и предметни награди.

В конкурса не се допускат творби участвали в други такива изяви и публикувани в интернет и медии. За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

ВДЪХНОВЕТЕ СЕ ОТ МНОГООБРАЗИЕТО НА КУЛТУРИ!
ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!
ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ!

Публикувано на: 20 февруари 2014 г. / Печат