Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 2416

Заключителна пресконференция по проект "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства"


image 2416

31 октомври 2014 г. /петък/ от 10 часа в конферентна зала на хотел "Данубе", Община Силистра ще проведе заключителна пресконференция във връзка с реализирането на проект "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства", по Схема за безвъзмездна финансова помощ "Живот в общността".

Проектът е на обща стойност 179 235,02 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. Община Силистра носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция за социално подпомагане.”

Публикувано на: 21 октомври 2014 г. / Печат