Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заключителна пресконференция във връзка с реализирането на проект "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания"


image 2612

На 13 февруари 2015 година, Община Силистра проведе заключителна пресконференция във връзка с реализирането на проект "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания" по Схема за безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете". В пресконференцията участваха д-р Лидия Попова, ръководител на проекта и д-р Таня Стойкова, ръководител на ЦНСТ.

Проектът е на стойност 172 894.99 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, а срокът за изпълнение на проекта - 15 месеца.

Основната цел на проекта е: да се реализира устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции, в ДМСГД, ДДЛРГ и деца от общността чрез развитие на нова социална услуга в община Силистра - Център за настаняване от семеен тип. Социална услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания е разкрита на 02.04.2014г. с капацитет 14 места.

14 са работни места: детегледачки - 9, социален работник - 1, медицинска сестра - 1, психолог - 0.5 щат, ръководител - 0.5 щат, шофьор/работник поддръжка - 1, общо 15 човека на 13 щатни бройки.

Д-р Лидия Попова уточни по време на презентацията по дейностите и целите на Проекта, че е осигурен устойчивост и след неговото приключване. От 01.03.2015г. социалната услугата ще продължи да функционира като делегирана от държавата дейност.

Бюджетът на дете-потребител на услугата за 1 година е 8 304 лв., а след преминаването на дейността, като делегирана държавна такава, той ще е 9 107 лв.

Съгласно Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги на територията на страната е идентифицирана необходимостта от изграждане на: 149 Центрове за настаняване от семеен тип, 36 Защитени жилища, 37 Дневни центрове за деца с увреждания, 34 Центрове за социална рехабилитация и интеграция.


Публикувано на: 13 февруари 2015 г. / Печат