Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

"Дъга на толерантността"


image 2653

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ
ОРГАНИЗИРАТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И РАЗКАЗ "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" - СИЛИСТРА ,
С ТЕМИ ЗА 2015 ГОДИНА:
1. "ЕТНОСИТЕ В СВЕТА НА ПРИЯТЕЛСТВОТО"
2. "МОЕТО РАЗБИРАНЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ"
І. Цел на конкурса е:
- Да се провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция за културата, нравите и бита на отделните етноси в България;
- Да съхранят самобитната традиция и религия на отделните етнически общности, както и толерантното отношение към тях;
- Да изразят чрез изкуство своите познания, лично виждане, идеи и разбиране за етническа толерантност, равнопоставеност и приятелство;
- Да се стимулира фантазията, творческата активност и интерес у учениците за опознаване културното многообразие за развитие на чувството за разбирателство, търпимост и уважение; 
- Да се утвърдят ценности у подрастващите, които да съхраняват самобитната българска традиция и култура, наравно с тази на етносите в България.
ІІ. Жанрове: рисунка, есе и разказ;
ІІІ. Условия за участие:

1. РАЗДЕЛ РИСУНКА
- Всяко дете може да представи до два броя рисунки като се позволява да използват всички видове живописни техники върху картон с размер А3 или А4 ;
- Използваните материали са без ограничение;
- На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:
трите имена на автора /години, адрес, училище, телефон за връзка/;
заглавие на рисунката;
име на учителя, телефон за контакт и e-mail;
всяка рисунка да е придружена с текст, който да съдържа кратко
описание на творбата /прикрепен здраво отзад на рисунката/.

Възрастови групи:

- Първа група - от І - ІV клас;
- Втора група - V - VІІ клас;

2. РАЗДЕЛ ЕСЕ ИЛИ РАЗКАЗ

- Участието с есе или разказ е индивидуално;
- Есето/ разказът трябва да бъде написан за целите на конкретния 
конкурс и да не е публикуван и/или участвал в други конкурси
- Обем на есетата или разказите да бъде до 2 листа формат А4;
- Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на школа /училище, клуб/, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/. 
Критерии за оценяване:
• Оригиналност и творчески подход към темата, както и при формулировката на заглавието;
• Езикова и стилистична култура; 
• Доказателства и завършеност на тезата.
Възрастова група - от VІІІ до ХІІ клас.
Краен срок за получаване на творбите: 01 април 2015 г.
Наградените творби ще бъдат обявени през втората половина на месец април 2015г. Мястото и часът на провеждане ще бъдат уточнени допълнително.

Творбите изпращайте или предавайте на адрес: 
гр. Силистра - 7500
Община Силистра
Ул. Симеон Велики 33, ІІІ етаж, стая 321А
За конкурса "Дъга на толерантността"

Телефони за информация: 086/816 258, nu22@abv.bg

Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 творби в раздел.
Компетентно жури ще определи класираните на І, ІІ и ІІІ място творби за всеки един раздел и възрастова група. 
Авторите на отличените творби получават грамоти и предметни награди. 
В конкурса не се допускат творби участвали в други такива изяви и публикувани в интернет и медии. За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.
Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

ВДЪХНОВЕТЕ СЕ ОТ МНОГООБРАЗИЕТО НА КУЛТУРИ!
НАРИСУВАЙТЕ ПЪСТРИЯ СВЯТ, РАЗКАЖЕТЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТТА И ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!


Публикувано на: 05 март 2015 г. / Печат