Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Регионална библиотека "Партений Павлович" обявява конкурс за есе на тема: "Моята библиотека - портал към бъдещето!"


По случай 145-та годишнина на библиотечното дело в Силистра с подкрепата на г-н Емил Радев, "Посланик на библиотеките" в Европейския парламент, Регионална библиотека "Партений Павлович" обявява конкурс за есе на тема: "Моята библиотека - портал към бъдещето!"

Целева група и възрастова граница за участниците:
Ученици от област Силистра, навършили 18 години към 14.05.2015 г.;
Цел и тематика на есето: 
Представяне на собствени идеи и визия за съвременните библиотеки и конкретно за Регионалната библиотека в Силистра;
Технически изисквания: 
Конкурсните работи се изготвят на български език, в обем до две машинописни страници, формат А4, шрифт 12 Times New Roman, разредка 1,0. 
Подбор и оценка на есетата: 
Конкурсът е анонимен. Комисия, съставена от преподавател по БЕЛ, библиотечни експерти и представител на г-н Емил Радев ще оценява есетата по следните критерии: оригинална асоциация с мисията на Библиотеката; степен на съотносимост към темата и повода на Конкурса; литературно-художествено въздействие.
Място и начин на предаване на есето:
Хартиените оригинали, получени по пощата, чрез куриер или на ръка, се изпращат на адрес гр. Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" № 44, п.к. 212 - РБ "Партений Павлович" - За конкурса "Моята библиотека - портал към бъдещето" и се входират в отдел "Регистрация" на библиотеката. В голям запечатан плик се прилагат пет еднакви екземпляра от есето и малък, непрозрачен запечатан плик с личните данни на автора - трите имена, дата и година на раждане, училище и паралелка, координати за контакт (адрес, телефон, електронна поща). Лицевата страна и гърба на пликовете и есето не трябва да съдържат никакви идентификационни маркери за участника. 
Краен срок за предаване на есето и пощенското клеймо:
30 април 2015 г., до 18.00 ч. 
НАГРАДИ:
За първо място - специална награда, осигурена от евродепутат Емил Радев - посещение в Европейския парламент в Брюксел; 
За второ и трето място - поощрителни награди от библиотеката.

Награждаване: 14 май 2015 г. в Регионалната библиотека - Силистра
С участието си в конкурса, ученикът гарантира, че е единствен автор на изпратеното есе и че не нарушава чужди авторски права. Есетата няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани за изложби, интернет страници, плакати, публикации и др., свързани с целите на проекта. 
Допълнителни въпроси за конкурса може да отправяте писмено на e-mail: libsilistra@abv.bg

Публикувано на: 01 април 2015 г. / Печат