Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Комуникационна програма за провеждане на дейности по информиране и публичност за 2015 година по проект "И аз имам семейство"


Община Силистра, в качеството си на Партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект "И аз имам семейство" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Приеми ме", бюджетна линия BG051РО001-5.2.11 изготви Комуникационната програма за провеждане на дейности по информиране и публичност за 2015г. Целите на Програмата са повишаване на обществената чувствителност и позитивна нагласа към приемната грижа и децата, които се нуждаят от нея, популяризиране дейностите по проекта и същността на Схемата за безвъзмездна финансова помощ.

В Комуникационната програма са предвидени дейности като разпространение на информационни материали за същността на услугата, популяризиране на услугата чрез средствата за масово осведомяване в Силистра, работни срещи с участието на заинтересованите страни като представители на местната и държавната власт, неправителствени организации, Регионална дирекция "Социално подпомагане", Дирекция "Социално подпомагане" - Силистра, доставчици на социални услуги за деца и други.

Програмата е съобразена с мерките и дейностите, заложени в Програмата за закрила на детето и е съгласувана с Комисията по приемна грижа към РДСП - Силистра.

Публикувано на: 18 май 2015 г. / Печат