Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Временно се ограничава достъпа и се затваря за движение: "Път ІІІ - 215, находящ се в село Айдемир от км. 5+0,0 до км. 5+190"


image 2893

Със Заповед на Кмета №ЗК-868 на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов от 27.05.2015 г. /сряда/ до приключване на строителните дейности, временно се ограничава достъпа и се затваря за движение: "Път ІІІ - 215, находящ се в с. Айдемир от км. 5+0,0 до км. 5+190", според утвърдения проект за "Временна организация и безопасност на движението" съгласно дейностите по Проект: "Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра", Договор № DIR-51011116-С059-06-S от 27.11.2013 г.

Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираният участък, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии без паркиране и продължителен престой. Преминаването не бива да възпрепятства строителната техника и/или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно-транспортни произшествия в посочените участъци от общинската пътна мрежа.

Настоящата заповед е връчена на РУ "Полиция" - Силистра, както и на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Публикувано на: 27 май 2015 г. / Печат