Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 2905

Заключителна пресконференция по проект "Община Силистра инвестира в следващия програмен период"


image 2905

Днес, 29 май, петък от 11.00 часа в заседателата зала на общинска администрация Силистра (зала № 202)се проведе заключителна пресконференция по проект "Община Силистра инвестира в следващия програмен период" финансиран по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.», схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", договор BG161PO001/5-02/2012/004.

Представени бяха постигнатите цели, дейности и резултати от предоставената безвъзмездна финансова помощ.В рамките на изпълнението на Проекта са изготвени работни проекти за пет сгради: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Детска ясла "Здравец", Общежитие "Младост", Драматичен театър "Сава Доброплодни", Младежки дом и един проект за достъпна градска среда чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и ул. "Добруджа". Общата стойност на инвестиционните проекти възлиза на 28 000 000.00 лева с ДДС. Подробно бяха представени планираните дейности за всеки обект включващи основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна архитектурна среда и благоусторяване на дворове и подмяна на обзавеждане.

Изпълнението на проекта ще приключи на 05.06.2015 г., след което Община Силистра ще има възможност да кандидатства по Опреративна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г.


Този документ е създаден в рамките на проект „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Публикувано на: 29 май 2015 г. / Печат