Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 2954

Община Силистра е партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект "Нови възможности за грижа"


image 2954

Община Силистра е партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект "Нови възможности за грижа", Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M90P001-2.2015.001 "Нови алтернативи" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Целта на Проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип, грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания - с ограничения или невъзможност за самообслужване,  хора над 65 г. - с ограничения или невъзможност за самообслужване,  самотноживеещи тежко болни лица и  семейства на деца с увреждания чрез предоставяне на социалната услуга "Личен асистент".

За периода 27 март - 09 април 2015 са постъпили 418 заявления от кандидат-потребители на услугата по Проекта  и  370 заявления от кандидати за лични асистенти.

В изпълнение на проектните дейности от социални работници, от Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Силистра са извършени 406 оценки на потребители.

254 кандидати за лични асистенти са включени и са завършили курс за въвеждащо обучение по  професията "Личен асистент".

Към настоящият момент за лични асистенти са назначени 134 лица, които предоставят почасово услугата на 134 потребители,  17 от които - деца.

Предоставянето на услугите, което ще продължи до м. февруари 2016 г., се извършва почасово в зависимост от установените потребностите.  Проектът "Нови възможности за грижа" надгражда дейностите по Проект "Подкрепа за достоен живот" по схема "Алтернативи" и осигурява приемственост  на предоставяне на услугата "Личен асистент" за уязвимите групи.

С Писмо № BG05-653/17.06.2015 на Ръководителя на проект "Нови възможности за грижа" - г-жа Румяна Георгиева, e получeно уведомление, че Управляващият орган на ОП "Развитие на човешките ресурси" е разрешил отменяне на втория прием на документи, насрочен за периода 22.06. - 10.07.2015 г.

Причината  за отмяна е значителният  брой чакащи в листите на  кандидат - потребители и кандидати за лични асистенти.

Обявяването на втори прием на документи от кандидат - потребителите ще създаде допълнителни очаквания сред гражданите, които в рамките на този Проект не биха се реализирали, тъй като финансовият ресурс е разпределен.  

Публикувано на: 19 юни 2015 г. / Печат