Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 3038

Стартира изпълнението на проект за активно включване неправителствения сектор в процеса по провеждане на публични политики в община Силистра


image 3038

Сдружение с нестопанска цел "Дунавски център за обучение и развитие" - гр. Свищов с активната подкрепа на община Силистра стартира изпълнението на проект с наименование "Неправителственият сектор - активен участник в процеса на формиране и изпълнение на публични политики в община Силистра".

Проектът се финансира в рамките на трети конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г., Тематична област "Демокрация, права на човека и добро управление", Приоритет "Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво".

Бюджетът на проекта е в размер на 20 692 евро, от които 18 584 евро са безвъзмездна финансова помощ от по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г., 2 108 евро са собствен принос на организацията бенефициент СНЦ "Дунавски център за обучение и развитие". Проектът е с продължителност 10 месеца и приключва на 27 март 2016 г.

Сдружение с нестопанска цел "Дунавски център за обучение и развитие" - гр. Свищов с активната подкрепа на община Силистра стартира изпълнението на проект с наименование "Неправителственият сектор - активен участник в процеса на формиране и изпълнение на публични политики в община Силистра".

Проектът се финансира в рамките на трети конкурс по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г., Тематична област "Демокрация, права на човека и добро управление", Приоритет "Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво".

Бюджетът на проекта е в размер на 20 692 евро, от които 18 584 евро са безвъзмездна финансова помощ от по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г., 2 108 евро са собствен принос на организацията бенефициент СНЦ "Дунавски център за обучение и развитие". Проектът е с продължителност 10 месеца и приключва на 27 март 2016 г.

Общата цел на проекта е насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво.

Специфична цел е повишаване на приноса на НПО към формулирането на политики и процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво, чрез изграждане на капацитет, устойчивост на знанията и уменията за работа в мрежа, институционализиране на общински консултативен съвет.

Очакваните резултати чрез които ще бъдат постигнати проектните цели най-общо са:

 • Разработена стратегия за развитие на НПО сектора;
 • Създаден компетентностен модел;
 • Изграден и повишен капацитет на НПО сектора в община Силистра чрез обучения;
 • Институционализиран Общински консултативен съвет и разработен Правилник за дейността му.

Основните целеви групи на проекта са: неправителствени организации и служители в публичната администрация, а допълнителните целеви групи на проекта са вземащите решения, неформални граждански групи и медии.

Планираните по проекта дейности включват:

 1. Мениджмънт на проекта;
 2. Изготвяне на Стратегия за активно участие на НПО в процесите на вземане на решения и формулиране на политики на общинско и регионално ниво;
 3. Разработване на Компетентностен модел;
 4. Изграждане на капацитет на НПО;
 5. Институционализиране на Общински консултативен съвет /ОКС/.

Очаква се реализацията на проекта да има съществено въздействие върху качеството на вземаните управленски решения и планирани политики, тъй като той дава възможност за широкото участие на третия сектор в тези процеси. Устойчивостта на резултатите от проекта се свързва с:

 1. Създаване на Стратегия за активно участие на НПО в процесите на вземане на
  решения и формулиране на политики на общинско и регионално ниво. Стратегията
  разписва в дългосрочен план целите и мерките за тяхното постигане. Посочването на
  конкретни срокове и отговорни публични и НПО организации е средство за
  персонализиране на отговорността при изпълнението и отчитането на тази стратегия.
 2. Създаване на Компетентностен модел и натрупване на компетенции чрез обучения, менторство, консултации. Този модел не само посочва какви компетенции трябва да имат НПО, но и предвижда мерки за тяхното придобиване. Компетенциите са устойчиви във времето и могат да бъдат използвани като ориентир за всички организации, които имат намерение да са партньор и коректив при формулирането на публични политики.
 3. Институционализиране на механизъм за включване и взаимодействие между НПО сектора и публичните институции. Създаването на Общински консултативен съвет и разписване на правила за неговата работа осигурява регламентация и яснота за правомощията и начина на работа на представителите на различните, представени организации в този съвет. Това е мотив за дългосрочно партньорство и сътрудничество по отношение на разглежданите процеси.

Като част от изпълнението на проекта на 03 август 2015 г. на територията на община Силистра се проведоха работни срещи между екипа за управление на проекта, част от експертите по дейностите и представители на общинска администрация и на неправителствени организации. На срещите се дискутираха организационно-технологични въпроси и се уточниха параметрите на бъдещата работа.

В момента се изпълнява Дейност 2 "Изготвяне на Стратегия за активно участие на НПО в процесите на вземане на решения и формулиране на политики на общинско и регионално ниво", която включва набиране на информация за състоянието на НПО сектора, за съществуващия капацитет и проблеми пред функционирането, развитието и активното участие.

Състоянието на неправителственият сектор в община Силистра ще бъде анализирано на база на анкетно проучване сред представители на НПО организации. За целта е изготвена анкетна карта и чек лист, които ще бъдат разпространени по електронна поща до респондентите.

Приканваме всички желаещи да изразят своето виждане за състоянието, бариерите и възможностите за развитие на неправителствения сектор в община Силистра да ни пишат на адрес dctd_svishtov@abv.bg. От този адрес могат да бъдат получени и анкетни карти и чек листи, както и повече информация за предстоящите събития по проекта.

Екипът на СНЦ "Дунавски център за обучение и развитие" специално благодари на Ръководния екип на община Силистра и на общинските служители за оказаното съдействие както в процеса на подготовка на проекта и така и при неговата реализация.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ „Дунавски център за обучение и развитие“ гр. Свищов и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

Публикувано на: 06 август 2015 г. / Печат